ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ») 2024

Στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος «Διάπλασις» για το έτος 2024, καλούνται οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος να υποβάλουν αίτηση για επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση στο Κανάλι της Βουλής για 6 μήνες με στόχο τη συμμετοχή τους στη διαδικασία παραγωγής ντοκιμαντέρ μικρού μήκους σε συνεργασία με άλλους/ες φοιτητές/τριες που μετέχουν στο Πρόγραμμα.

Προσοχή: Η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση δεν συνδέεται με την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

Για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, διατίθενται φέτος δύο (2) θέσεις.

Το Πρόγραμμα «Διάπλασις» του Τμήματος Επιμόρφωσης της Βουλής των Ελλήνων έχει αντικείμενο την παραγωγή ντοκιμαντέρ που προβάλλονται από το Κανάλι της Βουλής στη ζώνη «ΦοιτηΤΙΒΙσματα». Πρόκειται για ένα εξαμηνιαίο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα επιδοτούμενο από τη Βουλή των Ελλήνων μέσω πρακτικής άσκησης. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν 37 τμήματα από 18 ΑΕΙ της χώρας. Η διάρκεια της επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης είναι εξάμηνη, ενώ η τελική παράδοση των ταινιών γίνεται περίπου ως τον προσεχή Οκτώβριο. Τέλος, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων, οι οποίες διαρκούν περίπου 2-3 ώρες καθεμία.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από20/02/2024 έως 27/02/2024 και ώρα 23:59. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του  https://eprotocol.uoa.gr. Οι φοιτητές/τριες που θα ασκηθούν θα πρέπει να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους στο Πρόγραμμα. Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας των φοιτητών/τριών καθορίζεται από το Κανάλι της Βουλής και κυμαίνεται περίπου στα 400 ευρώ.

Η επιλογή των φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθεί με μοριοδότηση βάσει του ακόλουθου πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Βαθμολογία μαθήματος 1

(Ηχοληψία Ι)

(προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία)

20%

20

Β. Βαθμολογία μαθήματος 2

(Ηχοληψία ΙΙ)

(προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία)

20%

20

Γ. Βαθμολογία μαθήματος 3

(Μουσική Παραγωγή για Media)

(προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία)

20%

20

Δ. Βαθμολογία μαθήματος 4

(Εθνογραφικός Κινηματογράφος και Ντοκιμαντέρ)

(προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία)

20%

20

Ε. Μικρή σύνοψη (200 λέξεις) σεναρίου ντοκιμαντέρ με γενική θεματική «Βία»

(προκύπτει από τη βαθμολόγηση της σύνοψης που κατατίθεται)

20%

20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

100%

100

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθμία μεταξύ των φοιτητών/τριών, επιλέγονται εκείνοι/ες που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο Ε.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση, που υποβάλλεται διαδικτυακά μέσω https://eprotocol.uoa.gr, στην οποία δηλώνονται υποχρεωτικά αριθμός κινητού τηλεφώνου, email και ΑΦΜ (επιλέγεται η αίτηση Νο. 15 «Αίτηση για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση» και αναφέρεται στο κείμενο ότι πρόκειται για αίτηση που αφορά στο Πρόγραμμα «Διάπλασις» της Βουλής των Ελλήνων)
  2. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι ο/η φοιτητής/τρια παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του/της για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα τυχόν συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα, προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης στο Πρόγραμμα «Διάπλασις» της Βουλής των Ελλήνων
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας
  4. Αναλυτική βαθμολογία
  5. Μικρή σύνοψη (200 λέξεις) σεναρίου ντοκιμαντέρ με θέμα «Βία»

Παρατηρήσεις:

Με το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, πραγματοποιείται αξιολόγηση αυτών από τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους και ανακοινώνονται πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Τμήματος. Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Σε αντίθετη περίπτωση, θα απορρίπτονται. Οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση ηλεκτρονικά επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής τους. Μετά την εξέταση πιθανών ενστάσεων, συντάσσεται το πρακτικό τελικών αποτελεσμάτων επιλογής, το οποίο προωθείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων που θα εγκριθούν από την Συνέλευση αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων, οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτομάτως οριστικοί και προωθούνται προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Επίσης, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής, υπάρχει δυνατότητα για παράταση της προθεσμίας ή εκ νέου διαδικασία με ορισμό νέας ημερομηνίας προθεσμίας υποβολών, οι οποίες αναρτώνται προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο του Τμήματος.

Για ερωτήματα/πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε email στο: nick.poulakis@music.uoa.gr

Οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι του Τμήματος

Αναστασία Γεωργάκη

Νίκος Πουλάκης