ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ "ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ"