Εκδηλώσεις

Περισσότερα »

Καλώς ήλθατε!

Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προκήρυξη του Π.Μ.Σ με τίτλο "ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ" του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και θέτει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-6 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μουσικολογία», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2015) και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2015) και την Πρυτανική Απόφαση 63/29-5-2015 (Φ.Ε.Κ. 1097/Β/10-6-2015).

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής τέσσερις κατευθύνσεις:

i. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία (Ιστορία της Μουσικής)

ii. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

iii. Μουσική Τεχνολογία

iv. Βυζαντινή Μουσικολογία

 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

http://www.music.uoa.gr/fileadmin/music.uoa.gr/uploads/docs/pms_mousikologia/PMS_MOYSIKOLOGIA_prokiryxi.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  «ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ»

http://www.music.uoa.gr/fileadmin/music.uoa.gr/uploads/docs/pms_mousikologia/AITISI_GIA_PMS_MOYSIKOLOGIA.pdf

1η Ἀκαδημαϊκὴ Βυζαντινομουσικολογικὴ Συνάντηση

Τὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν διοργανώνει στὴν Κωνσταντινούπολη (κατὰ τὸ τριήμερο Τετάρτη 1η ἕως Παρασκευὴ 3η Ἰουλίου 2015)τὴν 1η Ἀκαδημαϊκὴ Βυζαντινομουσικολογικὴ Συνάντηση, ὑπὸ τὸ θέμα: Ἐξήγηση καὶ Ἐξηγητὲς Διδάσκαλοι.

Τὸ μουσικολογικὸ αὐτὸ γεγονὸς θὰ φιλοξενηθεῖ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος τῆς Χάλκης, στοὺς χώρους τῆς ἐκεῖ γεραρᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς, κατὰ συνδιοργάνωση σύνδυο τῶν ἀκαδημαϊκῶν Ἱδρυμάτων καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος καὶ προσωπικῶς θὰ παραστεῖ καὶ θὰ εὐλογήσει τὴ Συνάντηση.

Ἡ ἐν λόγῳ Ἀκαδημαϊκὴ Βυζαντινομουσικολογικὴ Συνάντηση, ἡ πρώτη ἑνὸς σχεδιαζόμενου ὁμώνυμου ἐτήσιου ἀκαδημαϊκοῦ θεσμοῦ, θὰ περιλαμβάνει ἕξι ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις σεμιναριακοῦ-ἐργαστηριακοῦ χαρακτῆρα (workshops), ἀπὸ ἰσάριθμους πανεπιστημιακοὺς καθηγητές.

 Ἡ συγκυρία εἶναι ἰδεώδης καὶ ἱστορική, καθὼς τυγχάνει γνωστὸ ὅτι κατὰ τὸ παρελθὸν ἀλλὰ καὶ τὸ τρέχον ἔτος ἄγεται ἐπέτειος διακοσιοστὴἀπὸ τῆς μουσικῆς μεταρρύθμισης τοῦ 1814-5. Τὸ γεγονὸς ὑπομιμνήσκει τὴν πολλαπλᾶ χρήσιμη ἀνάγκη γιὰ μελέτη, ἀνάλυση καὶ «ἀποκωδικοποίηση» τῆς (παλαιᾶς καὶ νέας) ψαλτικῆς σημειογραφίας, περὶ τὴν ὁποία πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως ἐνασχολήθηκαν τόσο οἱ Πολῖτες (Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος, ἀλλὰ καὶ Ἀπόστολος Κώνστας ὁ Χῖος) ὅσο καὶ ἄλλοι Ἁγιορεῖτες (Θεοφάνης Παντοκρατορηνός, Ἰωάσαφ Διονυσιάτης, Νικόλαος Δοχειαρίτης, Ματθαῖος Βατοπαιδηνός) διδάσκαλοι.

Ἡ προσέγγιση τοῦ ἔργου τους ἀναμένεται ἐδῶ νὰ ὑπερβεῖ τὴν ἐνυπάρχουσα ἱστορικὴ ἢ ἀκόμη καὶ τὴν ὅποια θεωρητικὴ διάστασή του καὶ νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὴ συστηματικὴ καὶ παλαιογραφικ θεώρησή του, ναδεικνύοντας κυρίως τς τεχνικς κα ασθητικς πτυχές του. Παραμόνιμη ἐπιδίωξη καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἐγχειρήματος παραμένει ἡ ἀπόπειρα βαθύτερης καὶ οὐσιαστικότερης κατανόησης τοῦ μουσικολογικὰ καίριου φαινομένου τῆς λεγόμενης ἐξήγησης.

Στην κορυφή

Ανακοινώσεις

Περισσότερα »