Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Εργαστήρια

Εργαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία Εργαστήρια:

α) το Εργαστήριο Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Μαλιάρας

Το Εργαστήριο Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής του Τομέα Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας, καλύπτει τις αυξημένες επιστημονικές, ερευνητικές, διδακτικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές απαιτήσεις με αντικείμενο την Ελληνική έντεχνη μουσική σε κάθε της έκφραση. Στόχος του Εργαστηρίου είναι να ικανοποιηθούν η πρακτική εφαρμογή των σχετικών θεωρητικών γνώσεων και η συμπλήρωση της εκπαίδευσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως απαιτούν οι ανάγκες του σημερινού μουσικολόγου, πτυχιούχου ή κατόχου μεταπτυχιακής εξειδίκευσης ή κατόχου διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

β) το Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Διευθυντής: Καθηγητής κ. Παύλος Κάβουρας

Τo Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας υποστηρίζει το γνωστικό αντικείμενο του ομώνυμου τομέα, δηλαδή τη μελέτη, έρευνα και προβολή της σχέσης μεταξύ μουσικής και πολιτισμού. Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου εντάσσονται όλες οι επιστημονικές, ερευνητικές, διδακτικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές διαστάσεις του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου. Το Εργαστήριο αποτελείται από τις εξής μονάδες:

Α. Έρευνας και Κατάρτισης

Η μονάδα αυτή έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη, τεκμηρίωση, παραγωγή και προώθηση πρωτότυπων ερευνών στα πεδία της Εθνομουσικολογίας και της Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, καθώς επίσης την οργάνωση σχετικών σεμιναρίων διεθνών προδιαγραφών.

Β. Αρχείων και Βιβλιοθήκης

Αντικείμενο της μονάδας αυτής είναι η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, δισκοθήκης και ταινιοθήκης, για την υποστήριξη των γνωστικών αντικειμένων και όλων εν γένει των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.

Γ. Εκδόσεων και Εκδηλώσεων

Στη μονάδα αυτή εντάσσονται οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου που αποσκοπούν στην επιστημονική και την καλλιτεχνική έρευνα του γνωστικού του αντικειμένου, καθώς επίσης και στην προβολή των σχετικών αποτελεσμάτων. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται: α) η παραγωγή και η έκδοση εκπαιδευτικού υλικού, β) η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, συναντήσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, γ) η δημιουργία διαδικτυακού ιστοχώρου, δ) η προβολή του έργου του Εργαστηρίου, ε) η έκδοση επιστημονικού περιοδικού και στ) ο σχεδιασμός και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με διαπολιτισμικό προσανατολισμό.

 

γ) το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας

Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Γεωργάκη

Το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας δραστηριοποιείται διδακτικά, ερευνητικά και καλλιτεχνικά στο Studio ήχου και την αίθουσα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

H αίθουσα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών βρίσκεται στον 9ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αριθμός θύρας 918). H αίθουσα διαθέτει ικανό αριθμό τερματικών που καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων, όπως εισαγωγή στους Η/Υ, ακουστική σχεδίαση χώρων με Η/Υ, μουσική για Media, τεχνολογία και μουσική δημιουργία, εισαγωγή στη μουσική πληροφορική, εισαγωγή στη μουσική τεχνολογία, ανάλυση και σύνθεση ήχων, ηλεκτρονική ενορχήστρωση, τεχνικές και μορφές της ηλεκτρακουστικής μουσικής, και βυζαντινή μουσική με Η/Υ. Η αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών διατίθεται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών καθώς επίσης για την πληκτρολόγηση κι εκτύπωση των εκάστοτε εργασιών τους.

Το Στούντιο Ήχου αποτελεί μία υπερσύγχρονη υλοποίηση ενός επαγγελματικού επιπέδου studio ηχογραφήσεων και επεξεργασίας ήχου. Αποτελείται από 4 βασικούς και αρκετούς βοηθητικούς χώρους:  Χώρος υποδοχής και γραμματείας, σουίτα μίξης, control room, φορητή διάταξη ηχοληψίας, και το live room. Πρόκειται για ένα από τα πλέον σύγχρονα και ολοκληρωμένα studio που υπάρχουν στην Ελλάδα (και ίσως στα Βαλκάνια) με απεριόριστες δυνατότητες χρήσης. Το studio λειτουργεί και καλύπτει τις διδακτικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές ανάγκες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53) (άρθρο 2 παρ. 1 και 6 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας). Στεγάζεται στον 3ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αριθμός θύρας 310).