Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Εργαστήρια

Εργαστήριο Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής

Το Εργαστήριο Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής του Τομέα Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας, καλύπτει τις αυξημένες επιστημονικές, ερευνητικές, διδακτικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές απαιτήσεις με αντικείμενο την Ελληνική έντεχνη μουσική σε κάθε της έκφραση. Στόχος του Εργαστηρίου είναι να ικανοποιηθούν η πρακτική εφαρμογή των σχετικών θεωρητικών γνώσεων και η συμπλήρωση της εκπαίδευσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως απαιτούν οι ανάγκες του σημερινού μουσικολόγου, πτυχιούχου ή κατόχου μεταπτυχιακής εξειδίκευσης ή κατόχου διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Εργαστήριο θα εξασφαλίσει στους αποφοίτους και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών την απαραίτητη υποδομή για την αρτιότερη επιστημονική τους συγκρότηση, τη δυνατότητα γνώσης και χρήσης νέων εργαλείων έρευνας και την ταχύτερη προσαρμογή στις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις του μουσικολογικού επαγγέλματος στην Ελλάδα αλλά και στη διεθνή κοινότητα, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι σε θέση, μετά την αποφοίτηση τους να καταλάβουν κρίσιμες θέσεις στον εργασιακό χώρο της μουσικής, του πολιτισμού, της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων, το Εργαστήριο αποτελείται από τις εξής επιμέρους Εργαστηριακές Μονάδες:

Α. Μονάδα Έρευνας και Κατάρτισης (με επιστημονικό υπεύθυνο ένα μέλος Δ.Ε.Π.), η  οποία έχει ως αποστολή:

1. Την υποστήριξη, τεκμηρίωση, παραγωγή και προώθηση πρωτότυπης έρευνας που εμπίπτει στο επιστημονικό αντικείμενο του Εργαστηρίου στους τομείς της Ιστορικής και συστηματικής μουσικολογίας που αφορά στην Ελληνική Μουσική.

2. Την ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα Υπουργεία, την Επιτροπή Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, μουσεία, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς συναφών αντικειμένων.

3. Την επιστημονική, υλικοτεχνική και οικονομική υποστήριξη αρχειακών ερευνών μουσικολογικού ενδιαφέροντος.

4. Την οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας και της Ελληνικής Μουσικής που απευθύνονται α) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, β) σε επιστήμονες και ερευνητές συναφών αντικειμένων, γ) σε πολιτιστικούς φορείς, ιδρύματα, ινστιτούτα κ.λπ.

5. Τη δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ.) -είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα και Εργαστήρια- που θα υποστηρίζει τη διεξαγωγή της μουσικολογικής έρευνας, την ανάλυση του αρχειακού υλικού και τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.

6. Τη συνεργασία με συναφή Τμήματα ή ερευνητές άλλων Πανεπιστημίων ή ερευνητικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την προώθηση των σκοπών και την ευρύτερη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των εργασιών του εργαστηρίου.

7. Τη δημιουργία χώρου για την εργαστηριακή πρακτική άσκηση των φοιτητών στους σχετικούς τομείς.

8. Την εφαρμοσμένη-εργαστηριακή διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα της Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας και της Ελληνικής Μουσικής, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

 

Β. Μονάδα Αρχείων και Βιβλιοθήκης (με επιστημονικό υπεύθυνο ένα μέλος Δ.Ε.Π.), η οποία έχει ως αποστολή:

1. Τη δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, δισκοθήκης και ταινιοθήκης που θα εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

2. Τη συλλογή, φύλαξη και διατήρηση πρωτογενούς μουσικολογικού και αρχειακού υλικού.

3. Τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου έργων (παρτιτούρων, χειρογράφων, ηχογραφήσεων κ.λπ) της νεοελληνικής έντεχνης μουσικής (και σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής, η Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση κ.λπ).

4. Την αξιοποίηση και διεύρυνση του Βιογραφικού Αρχείου Ελλήνων Συνθετών που έχει ξεκινήσει παλαιότερα και υπάρχει στο Τμήμα.

5. Τη δημιουργία συλλογής μουσικών οργάνων και παρτιτούρων, αρχείου μουσικών και άλλων μαρτυριών, βιντεοθήκης με υλικό μουσικολογικού, αρχειακού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

6. Τη δημιουργία ψηφιακού φωτογραφικού αρχείου καθώς και εργαστηρίου ανακατασκευής αρχαίων και βυζαντινών μουσικών οργάνων που θα βασίζονται πάνω στα συμπεράσματα της επιστημονικής έρευνας.

7.  Τη συγκρότηση εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και τη δημιουργία θεματικών βάσεων δεδομένων σε συνεργασία με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, βιβλιοθήκες και φορείς.

8. Τη δημιουργία αρχείου σεμιναριακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών αλλά και σε διεθνές επίπεδο στους σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

9. Την ψηφιοποίηση του έντυπου, του οπτικού και του ηχητικού υλικού των αρχείων.

10. Την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού σχετικά με πληροφορίες που διατίθενται στα αρχεία του Εργαστηρίου και τη διάθεση του σχετικού υλικού για επιστημονικούς σκοπούς.

 

Γ. Μονάδα Εκδόσεων και Εκδηλώσεων (με επιστημονικό υπεύθυνο ένα μέλος Δ.Ε.Π.), η οποία έχει ως αποστολή:

1. Τη συγκέντρωση, μελέτη και έκδοση υπό μορφή σειράς μουσικών έργων από ολόκληρο το φάσμα της Ελληνικής Μουσικής, κατά το πρότυπο αντίστοιχων σειρών των Ευρωπαϊκών Χωρών και της Αμερικής.

2. Την παράλληλη έκδοση επιστημονικών μελετών ως συμπληρωμάτων (supplementa) στους τόμους της σειράς, όπου θα διερευνώνται σχετικά θέματα ή θα κατατίθενται οι κριτικές παρατηρήσεις (kritischer Bericht) επί των εκδόσεων σε συνεργασία με ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις του εκδοτικού χώρου, είτε του δημοσίου είτε του ιδωτικού τομέα (εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών), με σκοπό την έντυπη ή ηλεκτρονική δημοσίευση των ανωτέρω (βλ. αρ. 1) ή συναφών επιστημονικών μελετημάτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων που εμπίπτουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

3. Την έντυπη ή/και την ηλεκτρονική έκδοση επιστημονικών δημοσιεύσεων και περιοδικού με πρωτότυπες μελέτες που υπηρετούν τους ερευνητικούς και επιστημονικούς στόχους του Εργαστηρίου ή και συναφών αντικειμένων.

4.  Την παραγωγή διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού στο ευρύτερο πεδίο εξειδίκευσης του Εργαστηρίου μέσα από τη μετάφραση ή τη συγγραφή και την έκδοση κειμένων.

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, συναντήσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

6.  Τη δημιουργία διαδικτυακού ιστοχώρου και την έκδοση έντυπου ενημέρωσης στο οποίο θα προβάλλεται η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου και θα παρουσιάζονται επιστημονικές μελέτες.

7. Την ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας (οργάνωση εκθέσεων σε μουσεία, παρουσίαση νέου εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, δημιουργία ιστοσελίδων, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων κ.λπ.).

8. Τη σύμπραξη με άλλους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς φορείς (όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής, η Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση κ.λπ) με στόχο την προώθηση και πραγματοποίηση των σκοπών του Εργαστηρίου.

Την οργάνωση και υποστήριξη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών, παραστάσεων, ρεσιτάλ, εκθέσεων κ.λπ.) με στόχο τη μουσική καλλιέργεια και την προώθηση της υπόθεσης της ελληνικής έντεχνης μουσικής παραγωγής και των μουσικών οργάνων σε όλες τις φάσεις της ιστορίας της.

ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου

 

Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι επιστήμες του πολιτισμού καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Το Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλύπτει τις ποικίλες –επιστημονικές, ερευνητικές, διδακτικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές– διαστάσεις της σχέσης μεταξύ μουσικής και πολιτισμού. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος τα οποία διαθέτουν ικανή εμπειρία στην οργάνωση και τη διαχείριση επιστημονικών προγραμμάτων στον τομέα της Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας. Επιπλέον, πλαισιώνεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του τομέα Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες αποδεδειγμένης εμπειρίας.

Το Εργαστήριο αποτελείται από τις εξής επιμέρους Εργαστηριακές Μονάδες:

Α. Μονάδα Έρευνας και Κατάρτισης, η οποία έχει ως αποστολή:

 1. Την υποστήριξη, τεκμηρίωση, παραγωγή και προώθηση πρωτότυπης έρευνας που εμπίπτει στο επιστημονικό αντικείμενο του Εργαστηρίου στους τομείς της εθνομουσικολογίας και της πολιτισμικής ανθρωπολογίας.
 2. Την ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα υπουργεία, την Επιτροπή Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, μουσεία, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς συναφών αντικειμένων.
 3. Την επιστημονική, υλικοτεχνική και οικονομική υποστήριξη επιτόπιων εθνογραφικών ερευνών εθνομουσικολογικού και ευρύτερου ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος.
 4. Την οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης εφαρμοσμένης εθνομουσικολογίας, πολιτισμικής ανθρωπολογίας, ανθρωπολογίας της μουσικής, του χορού και άλλων τελεστικών τεχνών, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, πολιτισμικής διαχείρισης κ.λπ. που απευθύνονται α) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, β) σε επιστήμονες και ερευνητές συναφών αντικειμένων, γ) σε πολιτιστικούς φορείς, ιδρύματα, ινστιτούτα κ.λπ.
 5. Τη δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (οπτικοακουστικά μέσα, όργανα καταγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ.) –είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα και Εργαστήρια– που θα υποστηρίζει τη διεξαγωγή της εθνομουσικολογικής έρευνας, την ανάλυση του πραγματολογικού υλικού και τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.
 6. Τη δημιουργία χώρου για την εργαστηριακή πρακτική άσκηση των φοιτητών στους σχετικούς τομείς.
 7. Την εφαρμοσμένη-εργαστηριακή διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα της εθνομουσικολογίας και της πολιτισμικής ανθρωπολογίας μαθημάτων, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Β. Μονάδα Αρχείων και Βιβλιοθήκης, η οποία έχει ως αποστολή:

 1. Τη δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, δισκοθήκης και ταινιοθήκης που θα εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
 2. Τη συλλογή, φύλαξη και διατήρηση πρωτογενούς εθνομουσικολογικού υλικού και υλικού της ευρύτερης πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. Τη συγκρότηση εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και τη δημιουργία θεματικών βάσεων δεδομένων σε συνεργασία με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, βιβλιοθήκες και φορείς.
 4. Τη δημιουργία αρχείου σεμιναριακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών αλλά και σε διεθνές επίπεδο στους σχετικούς επιστημονικούς τομείς.
 5. Την ψηφιοποίηση του έντυπου, του οπτικού και του ηχητικού υλικού των αρχείων.
 6. Τη δημιουργία συλλογής μουσικών οργάνων και παρτιτούρων, αρχείου μουσικών και άλλων προφορικών μαρτυριών, αρχείου φωτογραφιών, βιντεοθήκης με υλικό εθνομουσικολογικού, ανθρωπολογικού, λαογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, μαγνητοσκοπημένων ρεπορτάζ για θέματα σχετικού ενδιαφέροντος.
 7. Την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού σχετικά με πληροφορίες που διατίθενται στα αρχεία του Εργαστηρίου και τη διάθεση του σχετικού υλικού για επιστημονικούς σκοπούς.

 

Γ. Μονάδα Εκδόσεων και Εκδηλώσεων, η οποία έχει ως αποστολή:

 1. Την παραγωγή διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού στο ευρύτερο πεδίο εξειδίκευσης του Εργαστηρίου μέσα από τη μετάφραση ή τη συγγραφή και την έκδοση κειμένων.
 2. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, συναντήσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 3. Τη δημιουργία διαδικτυακού ιστοχώρου και την έκδοση έντυπου ενημέρωσης στο οποίο θα προβάλλεται η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου και θα παρουσιάζονται επιστημονικές μελέτες.
 4. Την έντυπη ή/και την ηλεκτρονική έκδοση επιστημονικών δημοσιεύσεων και περιοδικού με πρωτότυπες μελέτες του ιδίου ή και συναφών αντικειμένων.
 5. Την ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας (παραγωγή ντοκιμαντέρ και ραδιοφωνικών εκπομπών, οργάνωση εκθέσεων σε μουσεία, παρουσίαση νέου εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, δημιουργία ιστοσελίδων, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων κ.λπ.).
 6. Τη σύμπραξη με άλλους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς φορείς με στόχο την προώθηση και πραγματοποίηση των σκοπών του Εργαστηρίου.
 7. Την οργάνωση και υποστήριξη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών, παραστάσεων, ρεσιτάλ, εκθέσεων κ.λπ.) με στόχο τη μουσική καλλιέργεια, τη διάδοση διαφόρων μουσικών παραδόσεων και τη διαπολιτισμική επικοινωνία.

 

ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

 

Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας

Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμόν 16841/Β1/9-6-2004 Υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 937/23-6-2004 τ.Β’) το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος κατά τη συνεδρία της στις 13-10-2004, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 εξέλεξε παμψηφεί τον Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Χ. Σπυρίδη της Μουσικής Ακουστικής - Πληροφορικής, ως Διευθυντή του εν λόγω Εργαστηρίου για μία τριετία.

Το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας δραστηριοποιείται διδακτικά, ερευνητικά και καλλιτεχνικά στο Studio ήχου και την αίθουσα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τις δραστηριότητες του εργασητρίου στο labmat.music.uoa.gr


Studio Ήχου

Το Studio Ήχου αποτελεί μία υπερσύγχρονη υλοποίηση ενός επαγγελματικού επιπέδου studio ηχογραφήσεων και επεξεργασίας ήχου.

Στεγάζεται στον 3ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αριθμός θύρας 310). Αποτελείται από 4 βασικούς και αρκετούς βοηθητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα:

 • Ο χώρος υποδοχής και γραμματείας. Διαθέτει γραφεία, τα οποία προορίζονται για τη γραμματεία του studio, αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευση και φύλαξη υλικού. Παράλληλα, είναι και χώρος υποδοχής και αναμονής καλλιτεχνών και παραγόντων κάποιας πιθανής παραγωγής, διακοσμημένος σε ένα ευχάριστο και ξεκούραστο περιβάλλον. Σε αυτό το χώρο βρίσκεται και ο κεντρικός ηλεκτρολογικός πίνακας καθώς και οι μονάδες χειρισμού των κλιματιστικών.

 • Η σουίτα μίξης. Είναι ο επόμενος χώρος, ο οποίος διαθέτει ακουστική διαμόρφωση με πάνελ απορρόφησης. Σε αυτό το χώρο υπάρχουν δύο ψηφιακές κονσόλες, οι οποίες λειτουργούν σαν line κονσόλες, ικανές να μιξάρουν 80 κανάλια σε πλήρη ανάπτυξη. Η σουίτα διαθέτει και ισχυρότατο υπολογιστή με πληθώρα μονάδων εφέ, δυναμικών επεξεργαστών, προγραμμάτων μίξης και mastering. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται το εξαιρετικής ποιότητας σύστημα παροχής ρεύματος αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), το οποίο παρέχει ρεύμα στην περίπτωση κάποιου blackout από το δίκτυο της ΔΕΗ. Ο χώρος παρέχει επίσης τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι και 6 φοιτητές σε προσω­πικά καθίσματα με ανακλινόμενο γραφείο, προκειμένου να παρακολου­θήσουν μάθημα μίξης, mastering, κλπ .

 • Το control room του studio. Είναι μία πολύ ευρύχωρη κατασκευή, η οποία χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της επιστήμης της ακουστικής και του σχεδιασμού studio. Το σχήμα είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείονται τα στάσιμα κύματα και στις τρεις διαστάσεις. Οι πλευρικοί τοίχοι διαθέτουν πανέλα απορρόφησης, ο πίσω τοίχος διαθέτει διαχυτή τύπου RPG, ενώ η οροφή διαθέτει διαχυτές τύπου SKYLINE. Το μεγάλων διαστάσεων παράθυρο προς το live room, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη οπτική επαφή με όλο το live room. Ο χώ­ρος παρέχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει επίσης μέχρι και 11 φοιτητές σε προσωπικά καθίσματα με ανακλινόμενο γραφείο, προκειμένου να παρακολουθήσουν μάθημα ηχογράφησης, μικροφώνισης, ηχοληψίας, κλπ.

Στο control room είναι εγκατεστημένος ο κύριος εξοπλισμός του studio, ο οποίος αποτελείται από μία ψηφιακή κονσόλα 96 καναλιών, πληθώρα εξαιρετικά ποιοτικών προενισχυτών, μονάδων εφέ και πολυκάναλων εγγραφέων. Συνολικά το studio διαθέτει 6 πολυκάναλους εγγραφείς (80 κανάλια) και, φυσικά, απεριόριστο αριθμό καναλιών μέσω του Η/Υ και του σχετικού λογισμικού.

Τα μικρόφωνα που διαθέτει το studio (δυναμικά, πυκνωτικά, ταινίας, dummy head, PZM κ.α.) είναι ανάλογης ποιότητας και ποσότητας.

 • Η φορητή διάταξη ηχοληψίας. Εξυπηρετεί κυρίως εκπαιδευτικούς σκοπούς και αποτελείται από μια αναλογική κονσόλα 16:4:2, πολυκά­να­­λους εγγραφείς, μονάδες εφέ, δυναμικούς επεξεργαστές, προκειμέ­νου να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές τα πρώτα τους βήματα στο μα­γι­κό χώρο της διαχείρισης του ήχου.

 • Το live room. Είναι από τους πλέον άνετους χώρους (διαστάσεων περίπου 18x10 m), ικανός να φιλοξενήσει μέχρι και συμφωνική ορχήστρα. Ο χώρος αυτός μπορεί να χωριστεί σε δύο μικρότερους ανισομεγέθεις μεταξύ τους χώρους, χρησιμοποιώντας συρόμενα ακουστικά χωρίσματα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες διαφορετικών συνόλων. Παράλληλα υπάρχει το recording booth, ένας ισχυρά ηχομονωμένος χώρος, ικανός να δεχθεί εξαιρετικά δυνατές ηχητικές πηγές, όπως τύμπανα, χάλκινα πνευστά, όργανα με ενίσχυση (ηλ. κιθάρες, ηλ. μπάσο), κλπ. Η ιδιαιτερότητα του live room σε σχέση με άλλα studio είναι ότι διαθέτει μεταβλητή ακουστική. Έχουν τοποθετηθεί περιστρεφόμενα πανέλα, τα οποία διαθέτουν και ηχοανακλαστική και ηχοαπορροφητική πλευρά. Ο χειρισμός τους είναι ανεξάρτητος και γίνεται με τηλεχειρισμό. Έτσι, είναι εφικτή η επιθυμητή ακουστική διαμόρφωση του live room, αφού οι πιθανοί συνδυασμοί των ηχοανακλαστικών και ηχοαπορροφητικών πλευρών των πανέλων είναι πραγματικά πάρα πολλοί. Ο χώρος προσφέρει περίπου από 0,6 sec έως 2,8 sec χρόνο αντήχησης , τιμές που θεωρούνται εξαιρε­τικές και ικανές να καλύψουν κάθε ανάγκη.

 • Υπάρχουν πολλοί βοηθητικοί χώροι για φύλαξη υλικών καθώς και machine room παραπλεύρως του control room.

 • Όλοι οι πιθανοί χώροι του live room (συμπεριλαμβανομένου και του booth), διαθέτουν κύκλωμα κλειστής τηλεόρασης με το control room για ακόμα πληρέστερη επικοινωνία ανάμεσα σε μουσικούς και ηχολήπτες.

 • Όλες οι πόρτες είναι βαρέως τύπου, προσφέροντας εξαιρετική ηχομό­νω­ση.

 • Ο φωτισμός σε όλους τους χώρους ελέγχεται από dimmer για την επίτευξη της επιθυμητής έντασης φωτισμού.

 • Όλοι οι χώροι διαθέτουν ελεγχόμενο κλιματισμό.

 • Όλες οι καλωδιώσεις από και προς τη κονσόλα έχουν γίνει με πολυ­καλώδια και wallboxes.

Συνοψίζοντας, πρόκειται για ένα από τα πλέον σύγχρονα και ολοκληρωμένα studio που υπάρχουν στην Ελλάδα (και ίσως στα Βαλκάνια) με απεριόριστες δυνατότητες χρήσης.

Το studio λειτουργεί και καλύπτει τις διδακτικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές ανάγκες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53) (άρθρο 2 παρ. 1 και 6 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας).

Για ώρες λειτουργείας και όποια άλλη πληροφόρηση, επικοινωνήστε με το Studio Ήχου:

τηλ-φαξ: 210-7277512 email: ipeikid[at]music.uoa[dot]gr

 

Aίθουσα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

H αίθουσα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών βρίσκεται στον 9ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αριθμός θύρας 918). H αίθουσα διαθέτει ικανό αριθμό τερματικών που καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων:

 • Εισαγωγή στους Η/Υ,

 • Ακουστική σχεδίαση χώρων με Η/Υ,

 • Μουσική για Media,

 • Τεχνολογία και Μουσική Δημιουργία,

 • Εισαγωγή στη Μουσική Πληροφορική,

 • Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία,

 • Ανάλυση και σύνθεση ήχων,

 • Ηλεκτρονική Ενορχήστρωση,

 • Τεχνικές και Μορφές της Ηλεκτρακουστικής Μουσικής,

 • Βυζαντινή Μουσική με Η/Υ

Διατίθεται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών καθώς επίσης για την πληκτρολόγηση κι εκτύπωση των εκάστοτε εργασιών τους.

H αίθουσα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι εξοπλισμένη με Η/Υ τύπου PC και Macintosh, τελευταίας τεχνολογίας, με ιδιαίτερα ισχυρές κάρτες ήχου για απρόσκοπτη επεξεργασία ήχου, midi keyboards για εισαγωγή δεδομένων midi, εκτυπωτή, σαρωτή (scanner), ακουστικά για κάθε τερματικό και μικρόφωνα για τη λήψη ήχου.

Με το ισχύον νομικό καθεστώς το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας ατύπως μέχρι στιγμής υποστηρίζει τις κατευθύνσεις

 • Μουσικής Τεχνολογίας και Μουσικής Πληροφορικής

 • Ηχοληψίας και Ακουστικής Χώρων

οι οποίες ευελπιστούμε «εν καιρώ τω μέλλοντι» να επισημοποιηθούν.

ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

 

Εργαστήριο Βυζαντινής Μουσικολογίας

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 του παρόντος.
2. Τη συνεργασία με συναφή Τμήματα ή ερευνητές άλλων Πανεπιστημίων και κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
4. Την υποστήριξη, τεκμηρίωση, παραγωγή και προωθηση πρωτότυπης έρευνας που εμπίπτει στο επιστημονικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
5. Την ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα υπουργεία, την Επιτροπή Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, μουσεία, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς συναφών αντικειμένων.
6. Την οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης που απευθύνονται α) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, β) σε επιστήμονες και ερευνητές συναφών αντικειμένων, γ) σε πολιτιστικούς φορείς, ιδρύματα, ινστιτούτα κ.λπ.
7. Παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης, όσον αφορά στη Βυζαντινή Μουσικολογία, με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο.
8. Κατάρτιση και προωθηση ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα της επιστημονικής δραστηριότητας του εργαστηρίου και των μελών του.
9. Τη δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, δισκοθήκης και ταινιοθήκης που θα εξυπηρετούν τις σχετικές δραστηριότητες.
10. Τη δημιουργία συλλογής παρτιτούρων, αρχείου μουσικών και άλλων μαρτυριών, βιντεοθήκης με υλικό βυζαντινομουσικολογικού ενδιαφέροντος.
11. Τη δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ.) −είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα και Εργαστήριαπου θα υποστηρίξει τη διεξαγωγή της βυζαντινομουσικολογικής έρευνας, την ανάλυση του αρχειακού υλικού και τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.
12. Τη δημιουργία χώρου για την εργαστηριακή πρακτική άσκηση των φοιτητών στους σχετικούς τομείς.
13. Την εφαρμοσμένη−εργαστηριακή διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα της Βυζαντινής Μουσικολογίας μαθημάτων, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
14. Τη δημιουργία διαδικτυακού ιστοχώρου και την έκδοση έντυπου ενημέρωσης στο οποίο θα προβάλλεται η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου και θα παρουσιάζονται επιστημονικές μελέτες.
15. Την έντυπη ή/και την ηλεκτρονική έκδοση επιστημονικών δημοσιεύσεων και περιοδικού με πρωτότυπες μελέτες του ιδίου ή και συναφών αντικειμένων.
16. Τη σύμπραξη με άλλους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς φορείς (όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής, η Ελληνική Ραδιοφωνία−Τηλεόραση κλπ) με στόχο την προώθηση και πραγματοποίηση των σκοπών του Εργαστηρίου.
17. Τη συνεργασία με ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις του εκδοτικού χώρου, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα (εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών), με σκοπό την έντυπη ή ηλεκτρονική δημοσίευση επιστημονικών μελετημάτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων που εμπίπτουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
18. Την οργάνωση και υποστήριξη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών, παραστάσεων, ρεσιτάλ, εκθέσεων κ.λπ.) με στόχο τη μουσική καλλιέργεια και την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης σε όλες τις εκφάνσεις της.
19. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α ́ 53).

ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου

 

Εργαστήριο Μουσικής, Γνωσιακών Επιστημών και Κοινότητας

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Τη συνεργασία με συναφή Τμήματα ή ερευνητές άλλων Πανεπιστημίων και με κάθε μορφής κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
3. Τη συνεργασία με κρατικά αναγνωρισμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως νοσοκομεία, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, και δομές ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την υποστήριξη, τεκμηρίωση, παραγωγή και προώθηση πρωτότυπης έρευνας που εμπίπτει στο επιστημονικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
6. Την ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα υπουργεία, την Επιτροπή Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα
7. Την οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης που απευθύνονται α) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, β) σε επιστήμονες και ερευνητές συναφών αντικειμένων, γ) σε πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς, ιδρύματα, ινστιτούτα, δομές ψυχικής υγείας, κ.λπ.
8. Την παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης όσον αφορά τη Μουσική Ψυχολογία και τις Γνωσιακές Επιστήμες ειδικότερα στους τομείς:
− Μουσική και νευροεπιστήμες.
− Μουσική και Τεχνητή Νοημοσύνη.
− Μουσική στην κοινότητα (music in the community) − Σχέσεις μουσικής και γλώσσας.
− Μουσική και ευημερία (wellbeing).
− Γνωσιακή ψυχολογία της μουσικής.
− Μουσική και ψυχική υγεία.
− Μουσική, ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση.
− Γνωσιακές διαστάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση − Γνωσιακή και Υπολογιστική Μουσικολογία.
− Μέθοδοι διδασκαλίας της Μουσικής Ψυχολογίας και
των Γνωσιακών Επιστημών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. − Μέθοδοι έρευνας στο πεδίο της Μουσικής Ψυχολο-
γίας και των Γνωσιακών Επιστημών.
− Ανάπτυξη πρότυπων μεθόδων εφαρμογής των ερευ-
νητικών ευρημάτων της Μουσικής Ψυχολογίας και των Γνωσιακών Επιστημών.
− Ιστορία και εξέλιξη του πεδίου της Μουσικής Ψυχολογίας και των Γνωσιακών Επιστημών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
9. Την οργάνωση και τον συντονισμό ερευνητικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στα παραπάνω επιστημονικά πεδία για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
10. Την παραγωγή υποστηρικτικού υλικού για την προαγωγή και στήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών δραστηριοτήτων στο χώρο της Μουσικής Ψυχολογίας ειδικότερα και Γνωσιακών Επιστημών γενικότερα, καθώς και της Μουσικής στην Κοινότητα στο χώρο της εκπαίδευσης των Τεχνών.
11. Την κατάρτιση και προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα της επιστημονικής δραστηριότητας του εργαστηρίου και των μελών του.
12. Τη δημιουργία αρχείου του παραγόμενου ερευνητικού, κοινωνικού και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου.
13. Τη δημιουργία της συναφούς με το ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του εργαστηρίου υλικοτεχνικής υποδομής -είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα και εργαστήρια και δημόσιους ή κρατικά αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείς.
14. Τη δημιουργία χώρου για την εργαστηριακή πρακτική άσκηση των φοιτητών στους σχετικούς τομείς.
15. Την εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα της Μουσικής Ψυχολογίας, Γνωσιακών Επιστημών και Μουσικής στην Κοινότητα, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
16. Τη δημιουργία διαδικτυακού ιστοχώρου και την έκδοση έντυπου ενημέρωσης στο οποίο θα προβάλλεται η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου και θα παρουσιάζονται επιστημονικές μελέτες.
17. Την έντυπη ή/και την ηλεκτρονική έκδοση επιστημονικών δημοσιεύσεων και περιοδικού με πρωτότυπες μελέτες του ιδίου ή και συναφών αντικειμένων.
18. Τη σύμπραξη με άλλους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς φορείς με στόχο την προώθηση και πραγματοποίηση των σκοπών του Εργαστηρίου.
19. Τη συνεργασία με ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις του εκδοτικού χώρου, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα (εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών), με σκοπό την έντυπη ή ηλεκτρονική δημοσίευση επιστημονικών μελετημάτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων που εμπίπτουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
20. Την οργάνωση και υποστήριξη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών, παραστάσεων, ρεσιτάλ, εκθέσεων κ.λπ.) με στόχο τη μουσική καλλιέργεια και την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης σε όλες τις εκφάνσεις της.
21. Την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
22. Τη δημιουργία δικτύου ερευνητών Μουσικής Ψυχολογίας και Γνωσιακών Επιστημών, με σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη του πεδίου στην Ελλάδα, και τη συνεργασία με παρεμφερή ερευνητικά διεθνή δίκτυα.
23. Την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (online learning & blended learning) και στη δια βίου μάθηση πάνω στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου