Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » ΕΤΕΠ

Τεχνικό προσωπικό του τμήματος

Ιωάννης Πεϊκίδης, Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας

Νίκος Πουλάκης, Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας