Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαiκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (2-7-2012) η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται ως προαιρετική στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στο 7°, 8°, 9° και 10° εξάμηνο. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

 

1.  Εξάμηνο φοίτησης

2.  Βαθμολογία στα μαθήματα κορμού

3.  Βαθμολογία στα μαθήματα κατεύθυνσης

4.  Οικονομική κατάσταση

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών είναι ο Καθηγητής Παύλος Κάβουρας. Στην τρέχουσα φάση του προγράμματος θα ασκηθούν φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος σε διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς της περιοχής των Αθηνών για διάστημα 4 μηνών.

 

Έντυπα του προγράμματος

Έντυπο μηνιαίας αναφοράς φοιτητή
MHNIAIA_FOITHTHS.pdf

Έντυπο τελικής αναφοράς φοιτητή
TELIKH_FOITHTHS.pdf

Έντυπο τελικής αναφοράς φορέα
TELIKH_FOREAS.pdf