Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Παλαιό πρόγραμμα σπουδών (πριν το ακ. έτος 2010-11) » Ρυθμίσεις Ένταξης στο Νέο Πρόγραμμα

Ρυθμίσεις για ένταξη στο νέο πρόγραμμα σπουδών

Για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Νέο Πρόγραμμα ισχύουν τα εξής: 1. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν ένταξη στο νέο πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή, τώρα ή στο μέλλον, ανάλογα με τα προσωπικά τους κριτήρια. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία. Όσοι είναι ακόμη αναποφάσιστοι, καλύτερα να συνεχίσουν προς το παρόν να δηλώνουν μαθήματα σύμφωνα με το παλαιό πρόγραμμα.

 2. Για να ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα πάντως, πρέπει να τηρήσουν εξ ολοκλήρου τις προβλέψεις του (μαθήματα κορμού, κατεύθυνσης, πτυχιακή εργασία κλπ), όπως αυτές διατυπώνονται στον κανονισμό σπουδών του νέου προγράμματος (βλ. ιστοσελίδα).

 3. Συνοπτικά, ως προς τις ρυθμίσεις αυτές, διευκρινίζεται ότι:

  1. Δήλωση κατεύθυνσης γίνεται αφού προηγουμένως ο φοιτητής έχει περάσει όλα τα Υποχρεωτικά κορμού (ΥΚ) που αντιστοιχούν στην κατεύθυνση που επιλέγει, και όχι νωρίτερα από την έναρξη του 3ου έτους φοίτησης

  2. Ανάθεση θέματος πτυχιακής εργασίας γίνεται αφού προηγουμένως ο φοιτητής έχει περάσει όλα ανεξαιρέτως τα υποχρεωτικά κορμού (ΥΚ) και τα υποχρεωτικά της κατεύθυνσης που επιλέγει (π.χ. Κ1ΥΠΟ ή Κ2ΥΠΟ κλπ.), και όχι νωρίτερα από την έναρξη του 5ου έτους φοίτησης. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών ανακοινώνονται από τους Τομείς.

  3. Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν ο φοιτητής έχει προηγουμένως περάσει ΟΛΑ τα μαθήματα (και τα επιλεγόμενα) και τα σεμινάρια κατεύθυνσης, και έχει ολοκληρώσει και το 10ο εξάμηνο φοίτησης.

  4. Η διάρκεια εκπόνησης πτυχιακής είναι το ελάχιστο ένα και το μέγιστο δύο εξάμηνα από την ανάθεση θέματος. Μετά από επαρκή αιτιολόγηση εκ μέρους των Τομέων μπορεί η διάρκεια να παραταθεί και για ένα ακόμη εξάμηνο. Αν και το τρίτο εξάμηνο παρέλθει άκαρπο, ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει άλλο θέμα πτυχιακής και ξεκινάει τη διαδικασία από την αρχή.

 4. Το Τμήμα, προκειμένου να μην υπάρχουν προσκόμματα ως προς μαθήματα που οι φοιτητές έχουν ήδη περάσει, αποφάσισε τις εξής εξαιρετικά ευνοϊκές ρυθμίσεις:

  1. Μαθήματα που οι φοιτητές έχουν περάσει μέχρι τώρα στο παλαιό πρόγραμμα, έχουν εν γένει τη δυνατότητα να κατοχυρωθούν κατά την ένταξη στο νέο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχει αντιστοιχία περιεχομένου μεταξύ τους, ακόμη και αν μέχρι τώρα είχαν το καθεστώς του ΕΕ. Επ’ αυτού κρίνουν οι τομείς κατά περίπτωση, γενικά όμως το θέμα αντιμετωπίζεται θετικά για τα περισσότερα μαθήματα.

  2. Μαθήματα που οι φοιτητές έχουν περάσει μέχρι τώρα στο παλαιό πρόγραμμα, αλλά δεν έχουν αντιστοιχία και δεν προσφέρονται καθόλου στο νέο (π.χ. οι Ιστορίες 1-4, η Χρονογραφική επισκόπηση, κ.α.), δεν χάνονται, αλλά κατοχυρώνονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής ή επιλογής κατεύθυνσης (βλ. και κατωτέρω, παραγρ. 4.6).

  3. Το ίδιο συμβαίνει με τυχόν σεμινάρια που κάποιος έχει ήδη περάσει και δεν εντάσσονται στην κατεύθυνση που εν τέλει θα ακολουθήσει. Και αυτά κατοχυρώνονται ως μαθήματα (όχι σεμινάρια) ελεύθερης επιλογής ή επιλογής κατεύθυνσης. Εάν εντάσσονται στην κατεύθυνση, τότε υπολογίζονται κανονικά ως σεμινάρια κατεύθυνσης (επ’ αυτού πάντως η 2η κατεύθυνση έχει ειδικές ρυθμίσεις – βλ. κανονισμό).

  4. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν τυχόν σεμινάρια Μουσικοπαιδαγωγικών, τα οποία εκ των πραγμάτων δεν εντάσσονται σε καμία κατεύθυνση, αλλά μπορούν να προσμετρηθούν σε όλες τις κατευθύνσεις ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

  5. Ο βαθμός τυχόν Υποχρεωτικών Πρακτικών (ΥΠ) μαθημάτων του παλαιού προγράμματος, που διαχωρίζονται ως δύο ξεχωριστά μαθήματα (εκτός της Αρμονίας, της Αντίστιξης και της Μορφολογίας, τα οποία δεν διαχωρίζονται), λογίζεται ως βαθμός δύο μαθημάτων κατά την ένταξη στο νέο πρόγραμμα. Αν δηλ. π.χ. στην «Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία Ι και ΙΙ» κάποιος έχει πάρει 8, τότε εντασσόμενος στο νέο πρόγραμμα κατοχυρώνει τα δύο αντίστοιχα μαθήματα (Προθεωρία της ψαλτικής τέχνης Ι και ΙΙ) με δύο βαθμούς 8.

  6. Για όσο διάστημα ένας φοιτητής παραμένει στο παλαιό πρόγραμμα, μπορεί να δηλώσει και μαθήματα που προσφέρονται μόνο στο νέο πρόγραμμα ως ΕΕ. Εάν τα περάσει και αποφασίσει αργότερα να ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα, τα κατοχυρώνει με το καθεστώς που έχουν στο νέο πρόγραμμα.

 5. Τα ακόλουθα μαθήματα του παλαιού προγράμματος δεν προσφέρονται στο νέο πρόγραμμα. Αυτά οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα μπορούν, αν τα έχουν περάσει, να τα προσμετρήσουν ως ακολούθως:

  1. Τα μαθήματα: Ιστορία της Δυτικής Μουσικής 1, 2, 3 και 4 και Χρονογραφική επισκόπηση της ιστορίας της δυτικής μουσικής προσμετρώνται ως Κ1ΕΠΙ (ΕΕ για τις κατευθύνσεις 2, 3, 4), εφόσον ο φοιτητής τα έχει περάσει προ της εφαρμογής του Νέου Προγράμματος.

  2. Το μάθημα Μουσική δημιουργία–Σύνθεση προσμετράται επίσης ως Κ1ΕΠΙ (ΕΕ για τις κατευθύνσεις 2, 3, 4).

  3. Το μάθημα «Μουσική καταγραφή (στη βυζαντινή παρασημαντική) ΙΙ» προσμετράται ως Κ4ΕΠΙ (ΕΕ για τις κατευθύνσεις 1, 2, 3). Το μάθημα αυτό, επειδή ήταν μέρος δισεξαμηνιαίου ΥΠ μαθήματος, κρατάει το βαθμό που πήρε στο συνολικό μάθημα (βλ. ανωτέρω 4.5). Εννοείται ότι ο ίδιος βαθμός κατοχυρώνεται και στο άλλο «μισό» του μαθήματος, την «Μουσική καταγραφή (στο πεντάγραμμο) Ι», που στο νέο πρόγραμμα εξακολουθεί να προσφέρεται και φέρει την ονομασία «Εξάσκηση ακουστικών ικανοτήτων». Αυτό το τελευταίο λογίζεται ως Κ1ΥΠΟ (ΕΕ για τις κατευθύνσεις 2, 3, 4).

 6. Για λόγους μηχανογράφησης, θα τηρηθούν από τούδε και στο εξής για όλους τους φοιτητές οι νέες ονομασίες των μαθημάτων.

 7. Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, οι φοιτητές παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις προβλέψεις του κανονισμού σπουδών του νέου προγράμματος από την ιστοσελίδα.

 

Πίνακας αντιστοίχισης μαθημάτων παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών

 

Βρείτε τον πίνακα εδώ.