Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Παλαιό πρόγραμμα σπουδών (πριν το ακ. έτος 2010-11) » Κανονισμός Παλαιού Προγράμματος Σπουδών

Κανονισμός Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (εγγραφές ως το 2009)

Μαθήματα

Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά και ελεύθερης επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα αποτελούν τον κορμό του Προγράμματος Σπουδών και παραμένουν τα ίδια σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, ενώ τα ελεύθερα μαθήματα επιλέγονται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από ένα ευρύ φάσμα προσφερόμενων μαθημάτων, και αναλογούν τουλάχιστον στο 1/4 των μαθημάτων του Προγράμματος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να περάσουν επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ για τα μαθήματα επιλογής έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης με άλλα επίσης επιλεγόμενα.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα

Τα υποχρεωτικά μαθήματα διαιρούνται σε τέσσερις κατηγορίες:

 • Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (Υ)
 • Ερευνητικά–συγγραφικά σεμινάρια (ΥΣ)
 • Υποχρεωτικά πρακτικά (ΥΠ)
 • Υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ)

1. Τα Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (Υ) είναι εξαμηνιαία και εκφράζουν το μουσικολογικό προσανατολισμό του Τμήματος. Παραμένουν σταθερά στο πρόγραμμα και διδάσκονται σε όλα τα εξάμηνα. Η επιτυχής κατοχύρωσή τους από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι υποχρεωτική, όσες προσπάθειες – επαναδηλώσεις τους – κι αν απαιτηθούν.

2.  Τα ερευνητικά-συγγραφικά σεμινάρια (ΥΣ) εισάγουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην επιστημονική έρευνα, τους εξοικειώνουν με τα επιστημονικά ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή μουσικολογική βιβλιογραφία και αποτελούν συστηματικό πεδίο συγγραφικής άσκησης και πρακτικής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν συνολικά τρία σεμινάρια μεταξύ του Β΄ και του Ε΄ έτους σπουδών, αλλά όχι στο Α΄ έτος. Η τακτική παρακολούθηση των ΥΣ μαθημάτων, η προφορική παρουσίαση και, τέλος, η κατάθεση γραπτής εργασίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που μια γραπτή σεμιναριακή εργασία δεν αξιολογηθεί με προβιβάσιμο βαθμό, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια μπορεί να βελτιώσει τη συγγραφή και να βαθμολογηθεί εκ νέου στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, να επαναλάβει το Σεμινάριο (εφόσον ξαναδιδαχθεί με το ίδιο θέμα) ή να επιλέξει άλλο Σεμινάριο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, σε νέο διδακτικό εξάμηνο.

3. Τα Υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα (ΥΠ) είναι:

 • Θεωρία και πράξη της τονικής μουσικής (Αρμονία) 1-2
 • Θεωρία και πράξη της αναγεννησιακής μουσικής (Αντίστιξη) 1-2
 • Μορφολογία  - Κανόνας και φούγκα 1-2
 • Αναλυτική βυζαντινή σημειογραφία 1-2
 • Στοιχειώδης οργανοχρησία (μη συγκερασμένα μουσικά όργανα) 1-2
 • Στοιχεία διεύθυνσης χορωδίας 1-2
 • Μουσική καταγραφή 1 (στο πεντάγραμμο) – 2 (στην αναλυτική βυζαντινή σημειογραφία)

Τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα διδάσκονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, για δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δηλώνουν το μάθημα και στα δύο εξάμηνα αλλά εξετάζονται μόνο στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου. Από την εξέταση αυτή προκύπτει ο βαθμός του μαθήματος.

4. Τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα (ΥΕ) συμπληρώνουν τα μαθήματα κορμού (Υ) στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και έχουν τις ίδιες διδακτικές μονάδες. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και φοιτητριών. Ένα ΥΕ μάθημα μπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο ΥΕ, σε περίπτωση που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια απορριφθεί στην πρώτη και την επαναληπτική εξέταση.

 

Αλληλουχία μαθημάτων

Για τη καλύτερη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών προτείνεται η ακόλουθη αλληλουχία μαθημάτων:

 • για τα σεμινάρια (ΥΣ), συνιστάται ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έναν ικανό αριθμό εισαγωγικών μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εντάσσεται το σεμινάριο.
 • για τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα (ΥΠ):
  • Αρμονία Þ Αντίστιξη Þ Μορφολογία (Κανόνας – Φούγκα).
   • Αυτά τα μαθήματα προηγούνται των μαθημάτων: Ενορχήστρωση και Μουσική Ανάλυση (που είναι ΥΕ).
  • Το μάθημα της Μουσικής Καταγραφής ακολουθεί τα μαθήματα Αρμονία και Αντίστιξη, και το μάθημα Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία.
  • Το μάθημα Στοιχεία Διεύθυνσης Χορωδίας ακολουθεί το μάθημα Μορφολογία (Κανόνας – Φούγκα).
  • Το μάθημα Στοιχειώδης Οργανοχρησία (μη συγκερασμένα μουσικά όργανα) ακολουθεί το μάθημα Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία.

Ειδικά ως προς τα ΥΠ μαθήματα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να τηρήσουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις του Προγράμματος:

 • Η δήλωση των ΥΠ μαθημάτων είναι υποχρεωτικό να γίνει στο εξάμηνο στο οποίο ανήκουν, και όχι νωρίτερα.
 • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να ξαναδηλώσουν τα ΥΠ μαθήματα προηγούμενων ετών, εάν δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό.
 • Δεν επιτρέπεται η δήλωση ΥΠ μαθημάτων εξαμήνων μεταγενέστερων εν σχέσει προς εκείνο στο οποίο φοιτούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
 • Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να έχουν περάσει ένα ΥΠ μάθημα προκειμένου να δηλώσουν ένα επόμενο. Αρκεί να το έχουν δηλώσει κανονικά στο εξάμηνο στο οποίο ανήκει.

Τα ΥΠ μαθήματα διδάσκονται ως εξής:

1ο έτος (Α΄ - Β΄ εξάμηνα): Αρμονία

2ο έτος (Γ΄ - Δ΄ εξάμηνα): Αντίστιξη και Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία

3ο έτος (Ε΄ - ΣΤ΄ εξάμηνα): Μορφολογία – Στοιχειώδης Οργανοχρησία (μη συγκερασμένα μουσικά όργανα)

4ο έτος (Ζ΄ - Η΄ εξάμηνα):  Μουσική Καταγραφή (Dictee) Α και Β

5ο έτος (Θ΄ - Ι΄ εξάμηνα): Στοιχεία Διεύθυνσης Χορωδίας

 

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής

Τα ελεύθερα επιλεγόμενα μαθήματα (ΕΕ) προσφέρονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και από άλλα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και, κατά κανόνα, δεν απευθύνονται σε συγκεκριμένο έτος σπουδών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν –ειδικά για τα μαθήματα εκτός Τμήματος υπάρχει ανώτατο όριο τεσσάρων (4) μαθημάτων. Σε περίπτωση αδυναμίας επιτυχούς ολοκλήρωσης, τα μαθήματα μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα ελεύθερα επιλεγόμενα μαθήματα σε επόμενο εξάμηνο. Ειδικά σε ορισμένα ελεύθερα επιλεγόμενα (ΕΕ) μαθήματα του πεδίου της Τεχνολογίας Ήχου, τα οποία διεξάγονται στην Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και στο Εργαστήριο Ήχου (Studio), υπάρχει η προαπαίτηση ορισμένων σχετικών μαθημάτων (βλ. σχετικές ανακοινώσεις των διδασκόντων). Στις περιπτώσεις αυτές, δεν είναι δυνατή η δήλωση, η παρακολούθηση των παραδόσεων και η εξέταση σε αυτά τα μαθήματα, αν δεν έχει προηγηθεί επιτυχής εξέταση στα προαπαιτούμενα.

 

Προϋποθέσεις για την απόκτηση Πτυχίου

Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια για να πάρει πτυχίο πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς στα εξής μαθήματα:

 • όλα (σύνολο 14 ) τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (Υ)
 • όλα (σύνολο 7) τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα (ΥΠ)
 • τρία σεμινάρια (ΥΣ)
 • δώδεκα υποχρεωτικά επιλογής  (ΥΕ)
 • δώδεκα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)

Δηλαδή, συνολικά 48 μαθήματα όλων των κατηγοριών

Παρατηρήσεις

 • Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα σεμινάρια διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα, ενώ τα ελεύθερης επιλογής δύο. Ειδικά τα σεμινάρια μπορούν κατά περίπτωση να έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια.
 • Τα σεμινάρια προσφέρονται από το Γ΄ εξάμηνο σπουδών και μετά. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν περισσότερα από ένα σεμινάριο για κάθε εξάμηνο σπουδών.
 • Υπενθυμίζεται ότι τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα διδάσκονται σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Τα μαθήματα αυτά δηλώνονται κανονικά και στα δύο εξάμηνα, αλλά βαθμολογούνται στο τέλος του δεύτερου, δηλαδή του εαρινού, εξαμήνου. Σε περίπτωση απόρριψης στις εξετάσεις, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πρέπει να ξαναδηλώσει το μάθημα και στα δύο εξάμηνά του.
 • Επίσης επισημαίνεται η εξής ιδιαιτερότητα στο Πρόγραμμα Σπουδών σχετικά με τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα: Τα επτά (7) υποχρεωτικά πρακτικά (ΥΠ) μαθήματα (καθώς το κάθε ένα έχει διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων) παρουσιάζονται στο πρόγραμμα ως επτά «κρυφά» εξαμηνιαία μαθήματα. Τα «κρυφά» μαθήματα διδάσκονται κατά τα χειμερινά εξάμηνα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τα παρακολουθούν και παραδίδουν ασκήσεις, χωρίς ωστόσο να εξετάζονται σε αυτά κατά τη χειμερινή περίοδο. Παρακολουθούν και το εαρινό τμήμα του μαθήματος και εξετάζονται στο μάθημα συνολικά στο τέλος του εαρινού εξαμήνου.
 • Ως προς τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής: Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν περισσότερα από τα δώδεκα (12) μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να επιλέξουν τελικά τα μαθήματα στα οποία έχουν την καλύτερη βαθμολογία. Η περίπτωση κατοχύρωσης καλύτερου βαθμού σε μάθημα ελεύθερης επιλογής ισχύει για τρία το πολύ μαθήματα.
 • Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος να οργανώσουν το δικό τους πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τους τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων. Οι δηλώσεις για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει και στα οποία θα εξεταστεί ο φοιτητής ή η φοιτήτρια σε κάθε εξάμηνο υποβάλλονται στη Γραμματεία σε ημερομηνίες που ορίζονται και ανακοινώνονται έγκαιρα.
 • Επισημαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως λ.χ. σε μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) και σεμινάρια (ΥΣ), ένα μάθημα ή σεμινάριο που διδάχθηκε σε ένα συγκεκριμένο εξάμηνο είναι δυνατόν να μη ξαναδιδαχθεί κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Στην περίπτωση αυτή, το συγκεκριμένο μάθημα ή σεμινάριο, που δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής ή η φοιτήτρια, χάνεται. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν υποχρεώνεται να περιμένει την επόμενη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος ή σεμιναρίου, αλλά μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο μάθημα από αντίστοιχη κατηγορία μαθημάτων.
 • Τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα (ΥΕ) και τα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) μαθήματα διδάσκονται υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των φοιτητών και φοιτητριών που τα δήλωσαν είναι τουλάχιστον επτά (7). Διαφορετικά, τα μαθήματα δεν διδάσκονται.
 • Με βάση το Νόμο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν και να παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο το πολύ ν + 3 μαθήματα. Η σταθερά ν είναι ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να δηλώσει ένας φοιτητής ή φοιτήτρια για να κατοχυρώσει εξάμηνο και ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος.  Για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ο αριθμός ν είναι το 4. Επομένως, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών πρέπει σε κάθε εξάμηνο να δηλώνουν το ελάχιστο τέσσερα (ν = 4) και το μέγιστο επτά (ν + 3 = 7) μαθήματα. Προσοχή στη δήλωση των "κρυφών"εξαμήνων των ΥΠ μαθημάτων

Διδακτικές μονάδες ανά κατηγορία μαθημάτων

 • Υποχρεωτικά κορμού  (Υ):                    3
 • Υποχρεωτικά πρακτικά (ΥΠ)                  4
 • Υποχρεωτικά επιλεγόμενα (ΥΕ):             3
 • Σεμινάρια (ΥΕ)                                    5
 • Ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)                       2

Οι απαιτούμενες διδακτικές μονάδες για τη λήψη του Πτυχίου είναι συνολικά 145. Αναλυτικά κατανέμονται ως εξής:

 

14 Υ x 3  = 42

3   ΥΣ x 5 =   15

12 ΥΕ x 3 =   36

7   ΥΠ x 4 = 28

12 ΕΕ x 2 = 24

Σύνολο 48 μαθήματα και 145 διδακτικές μονάδες