Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.02.2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2020 (μέσω ΕΣΠΑ)

 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα ασκηθούν (με αμοιβή 260 ευρώ μεικτά μηνιαίως συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης) σε διάφορους φορείς πρακτικής άσκησης για 4 μήνες πλήρους απασχόλησης. 

Για την επιλογή φοιτητών/φοιτητριών για την κάλυψη των θέσεων, η Γραμματεία θα δέχεται αιτήσεις από 15/1/2020 έως και 14/2/2020 (ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00). Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στη Γραμματεία.

Κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

1

Εξάμηνο φοίτησης

5ο – 6ο : 30

7ο – 8ο : 40

≥ 9ο : 50

50%

2

Μέσος όρος βαθμολογίας

Μ.Ο. x 2

20%

3

Οικονομική κατάσταση

≤ 25.000 € : 20 

> 25.000 € : 10

20%

4

Κοινωνικά κριτήρια              

(άρ. 59, παρ. 11, N. 3966/2011)

10

10%

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

100%

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση, 2) Φωτοτυπία ταυτότητας, 3) Αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο., 4) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, 5) Έγγραφα πιστοποίησης ένταξης στο άρ. 59, παρ. 11, N. 3966/2011 (μόνο για την περίπτωση 4).

Κατά του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Καθηγητής Παύλος Κάβουρας

 

Αρχείο πρόσκλησης

Αρχείο αίτησης

Αρχείο κανονισμού