Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.01.2018

Κατατακτήριες εξετάσεις 2017

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Κατατακτήριες εξετάσεις 2017

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες,

Αχιλλέας Χαλδαιάκης (Καθηγητής, Πρόεδρος του Τ. Μ. Σ.)

Νικόλαος Μαλιάρας (Καθηγητής),

Μάρκος Τσέτσος (Καθηγητής),

Irmgard Καλαβρυτινού-Lerch  (Καθηγήτρια)

Γεώργιος Φιτσιώρης (Αναπληρωτής Καθηγητής),

Πύρρος Μπαμίχας (Αναπληρωτής Καθηγητής), και

Ιωάννης Φούλιας (Επίκουρος Καθηγητής)

 

αποτελούντες την επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών για τις κατατακτήριες εξετάσεις στις οποίες συμμετείχαν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συνήλθαμε σήμερα, 19/01/2018, προκειμένου να προβούμε στην έκδοση αποτελεσμάτων των εξετάσεων βάσει των τροποποιήσεων του Νόμου 3404/2005, όπως αυτές ορίζονται στο ΦΕΚ 3185/16-12-2013.           

Οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 στα μαθήματα «Αρμονία», «Μουσική Καταγραφή» και «Ιστορία της Μουσικής». Η Επιτροπή Κατατάξεων διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τους νόμους διατυπώσεις και καταχώρησε τα ονοματεπώνυμα και την αναλυτική βαθμολογία των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά, όπως φαίνεται στον σχετικό Πίνακα που επισυνάπτεται στο τέλος αυτού του υπομνήματος.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εμφανίζονται στο ΦΕΚ 3185/2013, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι., ή σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα με Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο, δε, αριθμός των εισακτέων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων για το Πανεπιστημιακό έτος 2017-2018 ανέρχεται σε εβδομήντα (70) φοιτητές, όπως ορίζει το ΦΕΚ 685-Β'/15-3-2016. Άρα, το Τ. Μ. Σ. έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί  οκτώ (8) φοιτητές από κατατακτήριες εξετάσεις. Σημειωτέον ότι ως άριστα θεωρείται το 20 και ότι κάθε υποψήφιος, προκειμένου να διεκδικήσει την ένταξή του στο Τ. Μ. Σ., θα πρέπει να συγκεντρώσει σε κάθε ένα από τα τρία μαθήματα βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 10 ─σε αντίθετη περίπτωση δεν σημειώνεται καν τελική βαθμολογία στη στήλη “Μέσος Όρος” του σχετικού Πίνακα.

Στις συγκεκριμένες εξετάσεις συμμετείχαν 14 υποψήφιοι: 10 από Α.Ε.Ι. και 4 από Τ.Ε.Ι. Δυστυχώς, όπως φαίνεται και στον τελικό Πίνακα, προβιβάσιμο βαθμό στις εξετάσεις συγκέντρωσαν μόνον δύο (2)  από τους υποψηφίους (και οι δύο από Α.Ε.Ι.), και πιο συγκεκριμένα οι Παπαβασιλοπούλου Μαρία (Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και Λευκοκοίλου Λορένα (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).

 

Ή, κατ’ αλφαβητική σειρά, οι:

  • Λευκοκοίλου Λορένα, συγκέντρωσε μέσο όρο 14,1
  • Παπαβασιλοπούλου Μαρία, συγκέντρωσε μέσο όρο 15

 

………..

Η Επιτροπή Κατατάξεων

 

Αχιλλέας Χαλδαιάκης, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος του Τ. Μ. Σ.

Νικόλαος Μαλιάρας, Καθηγητής

Μάρκος Τσέτσος, Καθηγητής

Irmgard Καλαβρυτινού-Lerch, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γεώργιος Φιτσιώρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πύρρος Μπαμίχας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωάννης Φούλιας, Επίκουρος Καθηγητής

 
 

Αθήνα, 19/01/2018