Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.03.2018

Επιμορφωτική δράση σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή 2018

Πρόγραμμα προαιρετικής επιμορφωτικής δράσης
για φοιτητές
(Απρίλιος 2018)


Θέμα:
Η Χορηγία στις τέχνες και τον πολιτισμό: Υποχρέωση, Φιλανθρωπία ή Επιχείρηση;

Αγαπητοί Φοιτητές, Αγαπητές Φοιτήτριες,
Μετά από πρόσκληση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοι‐
νωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (Καθηγητής κ. Γιώργος Κλή‐
μης), διοργανώνουμε ένα διαδραστικό σεμινάριο υπό μορφή προαιρετικής επιμορφωτικής
δράσης για τους φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα σεμινάριο που απευθύνεται:


1/ αφενός ή μια και σε φοιτητές Μουσικών Τμημάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του σεμι‐
ναρίου λειτουργούν ως μια ομάδα νέων μια ομάδα νέων μουσικών που εξέρχονται στον ε‐
παγγελματικό στίβο.


2/ αφετέρου σε φοιτητές Τμημάτων Πολιτιστικής Διαχείρισης, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια
του σεμιναρίου λειτουργούν ως τα στελέχη επιχειρήσεων τα οποία καλούνται να στηρίξουν
οικονομικά δια μέσου του θεσμού της χορηγίας τους νέους καλλιτέχνες.


Η δράση στοχεύει σε ένα τελικό «γεγονός», κατά τη διάρκεια του οποίου, οι «μουσικοί»
προσπαθούν να πείσουν τους επιχειρηματίες για την ανάγκη στήριξης της συναυλίας και οι
«επιχειρηματίες» πρέπει να διαπραγματευθούν τις λεπτομέρειες και τα παρελκόμενα. Στο
τελικό αυτό γεγονός, οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν θα παρουσιάσουν σύντομες εργα‐
σίες τις οποίες θα έχουν εκπονήσει και θα ακολουθήσει η προτεινόμενη από τους μουσι‐
κούς συναυλία.


To project αυτό θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της πλατφόρμας Fedora και θα γίνει γνω‐
στό σε όλη την Ευρώπη.


Το Τμήμα μας θα πρέπει να δημιουργήσει μια ομάδα νέων μουσικών, οι οποίοι θα συμμε‐
τάσχουν εθελοντικά και οι οποίοι στο τέλος της εκδήλωσης θα παρουσιάσουν ένα σύντομο
μουσικό πρόγραμμα από τον χώρο της κλασικής μουσικής. Στην ομάδα μπορούν, φυσικά,
να συμμετάσχουν και άλλοι φοιτητές, χωρίς να είναι ανάγκη να πραγματοποιήσουν συναυ‐
λία.


Χρονικά, η δράση αυτή διαρθρώνεται ως εξής:
Την Πέμπτη, 19 Απριλίου (ώρα 11‐14), στην έδρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος και σε χώρο που θα διατεθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, ο Καθηγητής κ.
Κλήμης θα πραγματοποιήσει μια παράδοση, που θα απευθύνεται στους φοιτητές και των
δύο τμημάτων. Εκεί θα συζητηθούν οι παράμετροι και οι προβληματικές του θεσμού της
χορηγίας στην εποχή μας και η θέση του καλλιτεχνικού κόσμου στο πλαίσιο αυτό. Οι φοιτη‐
τές του Τμήματός μας θα ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ανα‐
ζητήσουν οικονομικούς πόρους για την επαγγελματική καλλιτεχνική τους δράση


Την Τρίτη, 24 Απριλίου (ώρα 15‐18) θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο το τελικό γεγονός.
Θα διεξαχθεί, δηλαδή, μια προσομοίωση «διαπραγμάτευσης» μεταξύ των φοιτητών των
δύο Τμημάτων με το ως άνω περιγραφόμενο θέμα, στην οποία η κάθε πλευρά θα παίξει τον
«ρόλο της» εφαρμόζοντας τα όσα έχουν διδαχθεί στο μάθημα της 19ης Απριλίου. Η βραδιά
αυτή θα κλείσει με μια σύντομη συναυλία. Η τελική αυτή εκδήλωση θα ηχογραφηθεί και θα
βιντεοσκοπηθεί.


Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθη‐
σης.
Τέλος, μετά το πέρας των δύο συναντήσεων, σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί, οι φοι‐
τητές θα παρακολουθήσουν δωρεάν ως προσκεκλημένοι της ΕΛΣ, μια από τις τελικές δοκι‐
μές της όπερας του Henry Purcell, The Fairy Queen (Η βασίλισσα των ξωτικών), που θα
προετοιμάζεται τις ημέρες εκείνες. Της παρακολούθησης θα προηγηθεί ενημερωτική συνά‐
ντηση.


Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επιμορφωτική αυτή δράση, πα‐
ρακαλώ να με ενημερώσουν εγγράφως στο μέιλ nmaliaras@music.uoa.gr
δηλώνοντας και αν θέλουν να συμμετάσχουν και στη σχετική συναυλία.


Νίκος Μαλιάρας
Καθηγητής Ιστορικής Μουσικολογίας