Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διατμηματικό ΠΜΣ «Μουσική και Κουλτούρα»

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν, θέτουν σε λειτουργία και προκηρύσσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές Αναλύσεις και Εφαρμογές», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (συνεδρίαση της 17.03.2015), της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (συνεδρίαση της 08.05.2015), της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση της 04.06.2015) και την Πρυτανική Απόφαση 88/02.07.2015 (ΦΕΚ 1702/B/14.08.2015) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση της μουσικής. Το πρόγραμμα στοχεύει: (α) στην έρευνα του αντικειμένου και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των σπουδαστών σχετικά με τη διαχείριση της μουσικής ως ανθρωπολογικού και επικοινωνιακού φαινομένου, όπως εμφαίνεται από το περιεχόμενο των γνωστικών περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, (β) στην προπαρασκευή στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και (γ) στην προπαρασκευή για ανώτερες μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά πεδία του Διατμηματικού ΠΜΣ σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους πεντακοσίων πενήντα (550,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων ΑΕΙ από τα τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Μουσικών Σπουδών και Κοινωνικής (Πολιτισμικής) Ανθρωπολογίας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχος οποιουδήποτε άλλου Τμήματος ή Σχολής Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) μπορεί να γίνει δεκτός ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, εφόσον διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συναφούς με το ΠΜΣ αντικειμένου.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων που ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) είναι τουλάχιστον «Λίαν καλώς» (σε περίπτωση τίτλου του εξωτερικού απαραίτητη είναι η προσκόμιση των αναγκαίων  πιστοποιητικών ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ).  Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι έχουν λάβει  πτυχίο με βαθμό κατώτερο του «Λίαν καλώς», στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο, ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.

 

 

Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές Αναλύσεις και Εφαρμογές», ακαδ. έτους 2016-2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού ΠΜΣ «Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές Αναλύσεις και Εφαρμογές»

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν, θέτουν σε λειτουργία και προκηρύσσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές Αναλύσεις και Εφαρμογές», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (συνεδρίαση της 17.03.2015), της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (συνεδρίαση της 08.05.2015), της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση της 04.06.2015) και την Πρυτανική Απόφαση 88/02.07.2015 (ΦΕΚ 1702/B/14.08.2015) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση της μουσικής. Το πρόγραμμα στοχεύει: (α) στην έρευνα του αντικειμένου και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των σπουδαστών σχετικά με τη διαχείριση της μουσικής ως ανθρωπολογικού και επικοινωνιακού φαινομένου, όπως εμφαίνεται από το περιεχόμενο των γνωστικών περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, (β) στην προπαρασκευή στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και (γ) στην προπαρασκευή για ανώτερες μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά πεδία του Διατμηματικού ΠΜΣ σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους πεντακοσίων πενήντα (550,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

 

ΠΜΣ «Μουσικολογία»


Νέα Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Μουσικολογία» (ακαδημαϊκού έτους 2017-2018)


Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στo ΠΜΣ: 15/9/2017.Προκήρυξη & Αίτηση


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

 

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και θέτει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-6 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μουσικολογία», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008) και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2015).

Tο ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους πεντακοσίων πενήντα (550,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

Το πρόγραμμα του ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στην κατάκτηση ειδικών ερευνητικών δεξιοτήτων στο χώρο της Μουσικολογίας και στις επιμέρους κατευθύνσεις και ειδικεύσεις που υλοποιεί, και ειδικότερα:
i. στην επιστημονική έρευνα των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των σπουδαστών, όπως εμφαίνεται από το περιεχόμενο των γνωστικών περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών,
ii. στην προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και
iii. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου επιστημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ σε επιστημονικά/ερευνητικά ιδρύματα υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής τέσσερις κατευθύνσεις:
i. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, με τις ακόλουθες τρεις επιμέρους κατευθύνσεις, οι οποίες θα υλοποιούνται εκ περιτροπής:
α) Μουσική Θεωρία και Ανάλυση
β) Ιστορία της μουσικής
γ) Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής
ii. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
iii. Μουσική Τεχνολογία
iv. Βυζαντινή Μουσικολογία

Στο ΠΜΣ του ΤΜΣ γίνονται δεκτοί:
i. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
ii. Πτυχιούχοι οποιουδήποτε άλλου Τμήματος ή Σχολής Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) μπορούν να γίνουν δεκτοί ύστερα από σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, εφόσον διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
iii. Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συναφούς με το ΠΜΣ αντικειμένου.

Η επιλογή των εισακτέων θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις σχετικές αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα:
i.    Γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων που ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) είναι τουλάχιστον 7,5 (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν πρόκειται για πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής).
ii.    Η ΓΣΕΣ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί κατά την κρίση της να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους τον βαθμό 7,5, εφόσον διαθέτουν δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό ή ερευνητικό έργο ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.

 

Ιστοσελίδα: mastermusicology.music.uoa.gr

Επικοινωνία: musicologyuoa(at)gmail.com

 

 

 

 

ΠΜΣ «Ερμηνεία Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής»


ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νέα Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής»

(ακαδημαϊκού έτους 2017-2018)

 

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει οργανώσει και θέσει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-7 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 7ηςΑπριλίου 2016) και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 141/12-4-2016) και την Πρυτανική Απόφαση 211/16-5-2016 (Φ.Ε.Κ. 1531/Β’/31-5-2016).1

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής τρεις κατευθύνσεις:

i. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:

1. Όργανα συμφωνικής ορχήστρας: ειδικεύσεις Βιολιού, Φλάουτου, Κόρνου
2. Πιάνο
3. Μονωδία
4. Σύνθεση

ii. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:

1. Παραδοσιακά Μουσικά Όργανα
2α. ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις: λαϊκό βιολί
2β. ΑΕΡΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις: λαϊκό κλαρίνο
2γ. ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ: παραδοσιακά κρουστά

iii. Εκτέλεση /Ερμηνεία της Jazz Μουσικής & Νέες Τεχνολογίες, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:

1. Σαξόφωνο
2. Πιάνο
3. Κιθάρα
4. Μπάσο
5. Τύμπανα
6. Φωνή

iv. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Ψαλτικής Τέχνης

Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

Στο ΠΜΣ του ΤΜΣ γίνονται δεκτοί:

i. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
ii. Πτυχιούχοι οποιουδήποτε άλλου Τμήματος ή Σχολής Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) μπορούν να γίνουν δεκτοί ύστερα από σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), εφόσον διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
iii. Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ), συναφούς με το ΠΜΣ αντικειμένου.
iv. Οι υποψήφιοι της 1ης και της 4ης κατεύθυνσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει κύκλο καλλιτεχνικών μουσικών σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να κατέχουν δίπλωμα με βαθμό άριστα, απόλυτα συναφές προς την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, από αναγνωρισμένο από το κράτος μη ανώτατο ίδρυμα μουσικών σπουδών (Ωδείο ή Μουσική Σχολή) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό τον όρο ότι ισχύουν οι αναγραφόμενες στις παραπάνω παραγράφους 8i-iii προϋποθέσεις.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εισαγωγή κατ’ ανώτατο όριο 70 φοιτητών του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-8, οι οποίοι κατανέμονται στις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις ως εξής:

i. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής: 20 φοιτητές

ii. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής: 20 φοιτητές

iii. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Jazz Μουσικής & Νέες Τεχνολογίες: 20 φοιτητές

iv. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Ψαλτικής Τέχνης: 10 φοιτητές

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από 10ης Ιουλίου έως 15ης Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2017 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Νικολάου Φλεριανού) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.


1 Επίκειται η δημοσίευση και νέου (τροποποιημένου κατά ορισμένα άρθρα) ΦΕΚ.  

 

Αρχείο προκήρυξης και αίτησης

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»


ΑΝΟΙΧΤΟ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ    ΠΙΑΝΟΥ

με την Πιανίστα κα Ναταλία Μιχαηλίδου,

διδάσκουσα του ΠΜΣ  «Ερμηνεία Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής»

 

Παρασκευή 12 Μαϊου 2017,  ώρες 11:00 με 22:00, στο studio του ΤΜΣ

(αίθουσα 310, στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου)

Απευθύνεται σε κάθε πιανίστα με Δίπλωμα, Πτυχίο αλλά και από το επίπεδο της Ανωτέρας και πάνω. Προσφέρεται δωρεάν στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του ΕΚΠΑ, αντιστοίχως αντί ευρώ 20 για κάθε άλλη ή κάθε άλλον ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργά παίζοντας (ή και αντί ευρώ 10 για την απλή παρακολούθησή του).

 

Αιτήσεις (περιλαμβάνουσες, απαραιτήτως, όνομα-ημερομηνία γέννησης-τηλέφωνο σταθερό & κινητό, τίτλους σπουδών ή επίπεδο-Ωδείο-όνομα δασκάλας/ου στο πιάνο, τίτλους κομματιών από όσες/ους ενδιαφέρονται να παίξουν) με e-mail στη Γραμματεία του ΠΜΣ  «Ερμηνεία Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής», υπόψιν κου Νικολάου Φλεριανού [nflerianos[at]uoa[dot]gr & 210 727 7894].

 

Αρχείο ανακοίνωσης

 

Νέα Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής»

(ακαδημαϊκού έτους 2016-2017)


Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στo ΠΜΣ παρατείνεται

μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Διδάσκοντες Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής»ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και θέτει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-7 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2016) και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 141/12-4-2016) και την Πρυτανική Απόφαση 211/16-5-2016 (Φ.Ε.Κ. 1531/Β’/31-5-2016).

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή ΜΔΕ επιτρέπει τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

Το πρόγραμμα του ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στην κατάκτηση ειδικών καλλιτεχνικών, ερμηνευτικών και επιστημονικών δεξιοτήτων στον χώρο της μουσικής και στις επιμέρους κατευθύνσεις και ειδικεύσεις που υλοποιεί και ειδικότερα:

i. στη μουσική-ερμηνευτική πραγμάτωση επιμέρους καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, που θα βασίζεται στην κατάκτηση υψηλού επιπέδου δεξιοτεχνικών ικανοτήτων, καθώς και στη μουσικολογική διερεύνηση των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, με τη συνεκδοχική ανάπτυξη και των επιστημονικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, στα γνωστικά πεδία που εμφαίνονται μέσα από το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ,

ii. στην προπαρασκευή καλλιτεχνών υψηλού επιπέδου, με παράλληλη επιστημονική κατάρτιση, για καλλιτεχνική πραγμάτωση της μουσικής τέχνης σε εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, καθώς και καλλιτεχνική, διδακτική και άλλη απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και

iii. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου καλλιτεχνικές, επιστημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ σε καλλιτεχνικά ιδρύματα υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής τρεις κατευθύνσεις:

i. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:

1. Σύνθεση

2. Διεύθυνση Ορχήστρας

3. Διεύθυνση Χορωδίας

4. Όργανα συμφωνικής ορχήστρας: Ειδικεύσεις Βιολιού, βιόλας, βιολοντσέλου, κοντραμπάσου, φλάουτου, κλαρινέτου, όμποε, φαγκότου, κόρνου, τρομπέτας, τρομπονιού, τούμπας, άρπας, κρουστών

5. Πιάνο: ειδικεύσεις: σολίστ, μουσικής συνοδείας (Lied, Korrepetition, Continuo) και μουσικής δωματίου

6. Κιθάρα

7. Μονωδία

8. Ερμηνεία παλαιάς μουσικής

ii. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:

1. Παραδοσιακό Τραγούδι

2. Παραδοσιακά Μουσικά Όργανα

2α. ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις: ταμπουράς, λαούτο, πολίτικο λαούτο, ούτι, μαντολίνο, κανονάκι, σαντούρι-τσίμπαλο, πολίτικη λύρα, λύρα Μακεδονίας-Θράκης, λύρα Αιγαίου (κρητική-δωδεκανησιακή), ποντιακή λύρα, λαϊκό βιολί, μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα

2β. ΑΕΡΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις: φλογέρα-σουραύλι, νέι, άσκαυλος (τσαμπούνα-γκάιντα), ζουρνάς, λαϊκό κλαρίνο, λαϊκό ακορντεόν

2γ. ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ: παραδοσιακά κρουστά (ενδεικτικά: τουμπελέκι νταούλι, ντέφια)

iii. Ψαλτική Τέχνη

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

i. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).

ii. Πτυχιούχοι οποιουδήποτε άλλου Τμήματος ή Σχολής Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) μπορούν να γίνουν δεκτοί ύστερα από σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), εφόσον διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

iii. Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ), συναφούς με το ΠΜΣ αντικειμένου.

iv. Οι υποψήφιοι της 1ης και της 3ης κατεύθυνσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει κύκλο καλλιτεχνικών μουσικών σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να κατέχουν δίπλωμα με βαθμό άριστα, απόλυτα συναφές προς την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, από αναγνωρισμένο από το κράτος μη ανώτατο ίδρυμα μουσικών σπουδών (Ωδείο ή Μουσική Σχολή) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό τον όρο ότι ισχύουν οι αναγραφόμενες στις παραπάνω παραγράφους i-iii προϋποθέσεις.

Η επιλογή των εισακτέων θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις σχετικές αποφάσεις της ΣΕ. Συγκεκριμένα:

i. Γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων που ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) είναι τουλάχιστον 7,5 (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν πρόκειται για πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής).

ii. Η ΓΣΕΣ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί κατά την κρίση της να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους τον βαθμό 7,5, εφόσον διαθέτουν δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο καλλιτεχνικό, συγγραφικό ή ερευνητικό έργο ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»


ΑΝΟΙΧΤΟ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ    ΠΙΑΝΟΥ

με την Πιανίστα κα Ναταλία Μιχαηλίδου,

διδάσκουσα του ΠΜΣ  «Ερμηνεία Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής»

 

Παρασκευή 12 Μαϊου 2017,  ώρες 11:00 με 22:00, στο studio του ΤΜΣ

(αίθουσα 310, στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου)

Απευθύνεται σε κάθε πιανίστα με Δίπλωμα, Πτυχίο αλλά και από το επίπεδο της Ανωτέρας και πάνω. Προσφέρεται δωρεάν στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του ΕΚΠΑ, αντιστοίχως αντί ευρώ 20 για κάθε άλλη ή κάθε άλλον ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργά παίζοντας (ή και αντί ευρώ 10 για την απλή παρακολούθησή του).

 

Αιτήσεις (περιλαμβάνουσες, απαραιτήτως, όνομα-ημερομηνία γέννησης-τηλέφωνο σταθερό & κινητό, τίτλους σπουδών ή επίπεδο-Ωδείο-όνομα δασκάλας/ου στο πιάνο, τίτλους κομματιών από όσες/ους ενδιαφέρονται να παίξουν) με e-mail στη Γραμματεία του ΠΜΣ  «Ερμηνεία Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής», υπόψιν κου Νικολάου Φλεριανού [nflerianos[at]uoa[dot]gr & 210 727 7894].

 

Αρχείο ανακοίνωσης