Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικές Διατριβές » Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών

Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών Του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών

Του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Απόφαση ΓΣ και ΓΣΕΣ του ΤΜΣ (Ιαν 2011)

 

Εισαγωγικά

 1. Η επίδοση της διδακτορικής διατριβής. Γενικές αρχές.

Με την εκπόνηση της διδακτορικής Διατριβής πιστοποιείται μία – πέρα από τον τίτλο σπουδών ενός επιστημονικού τομέα του Πανεπιστημίου – ιδιαίτερη επιστημονική εξειδίκευση. Η απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος προϋποθέτει την ικανότητα μίας σε βάθος αυτόνομης επιστημονικής εργασίας και ατομικές επιδόσεις στην έρευνα στον αντίστοιχο τομέα. Αυτά πρέπει να αποδεικνύονται με την υποβολή μίας επιστημονικής εργασίας (διατριβή) και μίας επιστημονικής συζήτησης (υποστήριξη της διατριβής)

Το Τμήμα προσφέρει την δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στα επιστημονικά αντικείμενα που καλύπτει το πρόγραμμά του.

Στόχος είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο των Μουσικών Σπουδών. Η διαδικασία επιλογής και επιβάλλει την εφαρμογή αυστηρών και απολύτως αξιοκρατικών κριτηρίων, δεδομένου ότι το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί το ανώτατο και ταυτόχρονα το θεμελιωδέστερο δίπλωμα εξειδίκευσης ακαδημαϊκών σπουδών ενός επιστήμονα.

 1. Αριθμός διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ.

Κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη περισσότερων από πέντε (5) υποψηφίων διδακτόρων, όπως προβλέπεται και από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο μέλος ΔΕΠ έχει ήδη υπερβεί το όριο αυτό, δεν θα μπορεί να αναλάβει άλλη νέα διατριβή παρά μόνον αν οι «υπεράριθμες» διατριβές ολοκληρωθούν ή διαγραφούν (βλ. διαδικασία παρακάτω).

Επομένως, μέλη ΔΕΠ που έχουν ήδη υπερβεί τον αριθμό αυτό κατά κανόνα δεν αναλαμβάνουν άλλους υποψήφιους διδάκτορες. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αποκλείεται εντελώς η αποδοχή νέων υποψηφίων διδακτόρων, υλοποιείται όμως με μεγάλη φειδώ και μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ειδική διαδικασία προβλέπεται και θα υλοποιηθεί για την απομάκρυνση και διαγραφή εκείνων των υποψηφίων διδακτόρων που δεν προχωρούν τις διαδικασίες και επομένως χαρακτηρίζονται «ανενεργοί» (βλ. κατωτέρω, μεταβατικές διατάξεις)

 1. Αρμόδια όργανα για την επιλογή και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
 • Η πρόταση για αποδοχή νέων υποψηφίων διδακτόρων γίνεται προς τη ΓΣΕΣ μετά από σχετική επεξεργασία στους Τομείς, οι οποίοι και την υποβάλλουν. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (αν υπάρχει) επιβλέπει τη διαδικασία αυτή και επισημαίνει προβλήματα που τυχόν υπάρχουν.
 • Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή της εκάστοτε διατριβής παρακολουθεί την διατριβή καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησής της και γνωμοδοτεί για την πορεία και την ολοκλήρωσή της.
 • Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει και βαθμολογεί τη διατριβή.
 1. Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων Διδακτόρων γίνεται δύο φορές τον χρόνο. Τις αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύουν τα εξής έγγραφα (η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους):

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής (με πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή) με ελάχιστο βαθμό 8 (ή αντίστοιχο σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης, κατά προτίμηση σε συγγενές γνωστικό αντικείμενο [με πιστοποιητικό αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)].

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης δεν έχει συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώσει προηγούμενη επαρκή και κατάλληλη μουσική κατάρτιση, ή, κατά προτίμηση, μουσικές σπουδές, ώστε να είναι σε θέση να χειριστεί τα συναφή επιστημονικά πεδία.

 • Αναλυτικές βαθμολογίες (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά).
 • Υπόμνημα που να αναφέρει τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τού υποψηφίου ή της υποψηφίας, καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο (να μην ξεπερνά τις 1000 λέξεις)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Τίτλο προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής
 • Ερευνητική πρόταση (όχι πάνω από 2000 λέξεις), η οποία να παρουσιάζει συνοπτικά το θέμα, να το τοποθετεί στην τρέχουσα ακαδημαϊκή συζήτηση, να παραθέτει τους λόγους αλλά και τα στοιχεία που το καθιστούν πρωτότυπο και, τέλος να προτείνει την μεθοδολογία έρευνας για την πραγματοποίηση της διατριβής (σημαντική είναι η συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΔΕΠ).
 • Δείγμα εργασίας (κατά προτίμηση αντίγραφο εργασίας προχωρημένου Σεμιναρίου ή στην περίπτωση κατοχής μεταπτυχιακού διπλώματος, της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης)

Το δείγμα αυτό εργασίας είναι απολύτως απαραίτητο στις περιπτώσεις έλλειψης μεταπτυχιακού διπλώματος ή ακαδημαϊκής ισοδυναμίας μάστερ. Στην περίπτωση αυτή, ο καθηγητής που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη πρόταση και πρόκειται να αναλάβει την επίβλεψη, θα πρέπει να έχει εκτελέσει προηγουμένως μια εκτενή προεργασία με τον προτεινόμενο, διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον, κατά προτίμηση και περισσότερο, η οποία θα δείχνει μια εκτενή προκαταρκτική έρευνα στο θέμα, επαρκή βιβλιογραφία, οριοθέτηση του θέματος, με λίγα λόγια ό,τι θα απαιτούσε κανείς από μια επαρκή μεταπτυχιακή εργασία.

Επισημαίνεται ότι, όταν εγκριθεί και λειτουργήσει το Ενιαίο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος, οι διατάξεις αυτές που αφορούν μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου θα καταργηθούν.

 

Αξιολόγηση των αιτήσεων: Οι αιτήσεις (με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) εξετάζονται και αξιολογούνται από τους Τομείς, ενώ τηρείται ενήμερη η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών (βλ. ανωτέρω). Εφ’ όσον εγκριθούν προτείνονται στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΜΣ.

 

 1. Λειτουργία του Προγράμματος

α) Για κάθε υποψήφιο/α διδάκτορα ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπον, το οποίο μαζί με δύο άλλα μέλη ΔΕΠ συγκροτούν την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή του/ης. Τα δύο συνεπιβλέποντα μέλη μπορεί να ανήκουν στο ΤΜΣ ή σε άλλα τμήματα του ΕΚΠΑ, ή άλλων ελληνικών πανεπιστημίων ή, τέλος, πανεπιστημίων της αλλοδαπής, όπως προβλέπει ο νόμος.

β) Υποψηφιότητα για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αν δεν έχει πρώτα συγκροτηθεί και γίνει αποδεκτή από τους Τομείς και την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος (αν υπάρχει) η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του υποψηφίου ή της υποψηφίας.

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες πρέπει να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και με τα άλλα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη στιγμή που θα γίνουν δεκτοί και καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής.

 

Διάρκεια Σπουδών

 • Προκειμένου να υποστηρίξει την Διδακτορική του/της διατριβή ο Υποψήφιος/α διδάκτορας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) ακαδημαϊκά έτη υποχρεωτικής ερευνητικής δραστηριότητας.
 • Παρέχονται έως τρία (3) επιπρόσθετα ακαδημαϊκά έτη (δηλ. συνολικά έξι – 6) για έρευνα, συγγραφή και προετοιμασία κατάθεσης της Διατριβής. Η πάροδος αυτής της συνολικής εξαετούς περιόδου χωρίς την κατάθεση και υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής ή χωρίς αίτηση παράτασης των σπουδών θέτει αυτοδικαίως τέλος στην υποψηφιότητα.
 • Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα κατ’ εξαίρεσιν παράτασης (με όριο τριών εξαμηνιαίων παρατάσεων, δηλ. κάθε φορά γίνεται αίτηση παράτασης για ένα ακόμη εξάμηνο) με έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, μετά από πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Συντονιστικής Επιτροπής.
 • Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να ζητήσει αναστολή εκπόνησης της διατριβής εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Για το σκοπό αυτό υποβάλλει αιτιολογημένη αίτηση (μαζί με τα απαραίτητα τεκμήρια) προς την ΓΣΕΣ αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει τα μέλη της Τριμελούς επιτροπής.
 • Οι υποψήφιοι διδάκτορες καταθέτουν στην τριμελή επιτροπή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση προόδου της διατριβής τους, η οποία πιστοποιείται, εγκρίνεται και υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής. Σε περίπτωση παράλειψης, διαγράφονται, εκτός αν υπάρχει σοβαρός και τεκμηριωμένος λόγος, οπότε κρίνει η ΓΣΕΣ.
 1. Αξιολόγηση της Διατριβής

Κατάθεση της διατριβής

 • Όταν ο υποψήφιος, ολοκληρώσει την διατριβή του την καταθέτει στον επιβλέποντα ερευνητή και στα λοιπά μέλη της τριμελούς επιτροπής.
 • Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, εφόσον εγκρίνουν και συμφωνούν ότι η διατριβή έχει καλώς ολοκληρωθεί και ότι μπορεί να υποστηριχθεί, συντάσσουν ειδική βεβαίωση την οποία καταθέτουν στην ΓΣΕΣ του Τμήματος (ή στη συντονιστική επιτροπή) και ταυτοχρόνως καταθέτουν αίτηση συγκρότησης επταμελούς επιτροπής και ορισμού ημερομηνίας υποστήριξης της διατριβής.
 • Η Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τα τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και από τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετά από πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
 • Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής ανακοινώνει στον υποψήφιο την απόφαση της ΓΣΕΣ και ορίζει σε συνεννόηση με τα μέλη της επταμελούς επιτροπής την ημερομηνία της υποστήριξης. Το διάστημα ανάμεσα στην απόφαση της ΓΣΕΣ και την υποστήριξη δεν πρέπει να ξεπερνά τους τρεις μήνες. Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής πρέπει να προσκαλέσει τα μέλη της Επταμελούς επιτροπής εγκαίρως (κατά κανόνα τουλάχιστον δύο εβδομάδες ενωρίτερα) στην υποστήριξη και να προβεί σε δημόσια ανακοίνωση της ημερομηνίας.
 • Μετά την αποδοχή της αίτησης υποστήριξης εκ μέρους της ΓΣΕΣ, η Διατριβή τίθεται στη διάθεση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος τουλάχιστον για δύο εβδομάδες (κατά την διάρκεια των διακοπών τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες) πριν την υποστήριξή της. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχουν ορισμένα αντίτυπα στη Γραμματεία και στη Βιβλιοθήκη. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν το δικαίωμα να διαβιβάσουν στην Επιτροπή της διατριβής γραπτώς παρατηρήσεις ή εκτιμήσεις για την διατριβή. Οι παρατηρήσεις και εκτιμήσεις αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.
 • Μετά το πέρας της προθεσμίας έκθεσης, και εφόσον έχουν υποβληθεί προτάσεις, παρατηρήσεις και επισημάνσεις, και λαμβάνοντας υπόψη της αυτές, η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για το αν κατά την κρίση της η διατριβή παρουσιάζει (επανορθώσιμες) ελλείψεις, περίπτωση κατά την οποία μπορεί να την επιστρέψει για περαιτέρω επεξεργασία. Κατόπιν τούτου, και όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσεις τις διορθώσεις, η διαδικασία κατάθεσης και υποστήριξης επαναλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω.
 • Η υποστήριξη πραγματεύεται το αντικείμενο της διατριβής ενταγμένο στο ευρύτερο επιστημονικό αντικείμενο που αυτό διερευνά. Η παρουσίαση είναι προφορική και δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 20 λεπτά. Κατόπιν τούτου, τα μέλη της 7μελούς επιτροπής υποβάλλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο.
 • Η διαδικασία διαρκεί συνολικά το πολύ 90 λεπτά, είναι κατά κανόνα ανοιχτή μόνον για το κοινό του πανεπιστημίου και γίνεται στην ελληνική γλώσσα.
 • Ο Πρόεδρος του Τμήματος, εφ’ όσον είναι μέλος της Επταμελούς, ή ο Επιβλέπων καθηγητής διευθύνει την συζήτηση και μπορεί κατά την κρίση του να αποκλείσει την παρουσία κοινού μερικώς ή ολοκληρωτικά, στον βαθμό που απαιτείται αυτό για την κανονική διεξαγωγή της υποστήριξης.
 • Ο Επιβλέπων καθηγητής της διατριβής φροντίζει για την δημιουργία ενός καταλόγου παρουσιών των μελών της επιτροπής και για την τήρηση συνοπτικών πρακτικών για την πορεία και το περιεχόμενο της υποστήριξης. Τα πρακτικά πρέπει να υπογραφούν από τον πρόεδρο της επιτροπής και από εκείνον που τα τηρεί (ένα μέλος ΔΕΠ της Επιτροπής, εφ’ όσον δεν παρίσταται η Γραμματέας του Τμήματος). Παρεκκλίνουσες απόψεις μπορούν να επισυναφθούν γραπτώς αν είναι ενυπόγραφες. Ο κατάλογος παρουσιών και το Πρωτόκολλο κατατίθενται στον φάκελο της Διατριβής.
 • Αν ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν εμφανιστεί αδικαιολόγητα στην υποστήριξη της διατριβής του, αυτή θεωρείται ότι απορρίπτεται. Αυτό πρέπει να ανακοινωθεί γραπτώς στον υποψήφιο και να περιλαμβάνει μία αιτιολόγηση καθώς και ενημέρωση για το δικαίωμα υποβολής ένστασης.
 • Η υποστήριξη δεν μπορεί να διεξαχθεί αν δεν είναι παρόντα τουλάχιστον τα πέντε (5) μέλη της Επταμελούς.
 • Στο τέλος της διαδικασία η επταμελής επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών και αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της διατριβής καθώς και για τον βαθμό, κατά τα νόμιμα.
 • Η Διδακτορική Διατριβή, εφόσον γίνει αποδεκτή, αξιολογείται με τους εξής χαρακτηρισμούς: Άριστα – Λίαν καλώς – Καλώς (βλ και ΝΠ). Στην κατάθεση και την καταμέτρηση των βαθμών, καθώς και στην εξαγωγή του τελικού βαθμού ισχύουν όσα προβλέπονται από το νόμο και τα πανεπιστημιακά θέσμια.
 • Αν η διατριβή απορριφθεί, μπορεί να υποστηριχθεί μία ακόμη φορά, αφού συμπληρωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των μελών της επταμελούς επιτροπής που έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια της υποστήριξης ή και τις υποδείξεις των μελών της τριμελούς επιτροπής ακόμη και μετά την υποστήριξη. Η νέα υποστήριξη μπορεί να γίνει το νωρίτερο σε τρεις και το αργότερο σε έξι μήνες μετά την πρώτη. Στην περίπτωση που και η δεύτερη υποστήριξη απορριφθεί, η επιτροπή της διατριβής απορρίπτει τον υποψήφιο και δικαιολογεί την απόφασή της. Η απόφαση ανακοινώνεται από την σχολή στον υποψήφιο γραπτώς με πιστοποίηση που περιλαμβάνει και την αιτιολόγηση.

Υποστήριξη της Διατριβής

 

Απόφαση σχετικά με την υποστήριξη

 • Μετά από επιτυχή υποστήριξη και την πιστοποίηση της Σχολής για την διατριβή και τον συνολικό βαθμό λαμβάνει ο υποψήφιος μία βεβαίωση όπου αναγράφεται ο τίτλος της διατριβής και ο συνολικός βαθμός. Αυτή η βεβαίωση δεν δίνει δικαίωμα χρήσης του τίτλου του διδάκτορος.
 • Μετά την υποστήριξη και πριν την ορκωμοσία του ο υποψήφιος διδάκτωρ υποχρεούται να καταθέσει ένα αντίτυπο της διατριβής του στη βιβλιοθήκη του Τμήματος και ένα στη Γραμματεία για να προωθηθεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (την κατάθεση στο ΕΚΤ μπορεί να κάνει και αυτοπροσώπως ο υποψήφιος). Με την κατάθεση δηλώνει αν επιθυμεί η διατριβή του να είναι διαθέσιμη στο κοινό ή όχι, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ΕΚΤ.

 

Τρέχουσες (μεταβατικές) Ρυθμίσεις – Α

Για υποψήφιους διδάκτορες που έγιναν δεκτοί προ της ισχύος του παρόντος κανονισμού

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που έγιναν δεκτοί πριν την ισχύ του παρόντος κανονισμού (δηλ. πριν τον Ιανουάριο του 2011), ανάλογα με το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται (ερευνητικό, συγγραφικό, ή στάδιο προετοιμασίας κατάθεσης) θα πρέπει να ακολουθούν τις βασικές γραμμές προόδου, να συμμετέχουν στα σεμινάρια υποψηφίων διδακτόρων (αν υπάρχουν) και ανάλογα με τον χρόνο που έχουν ήδη διανύσει να επιταχύνουν την προετοιμασία κατάθεσης της διατριβής τους.

 • Εάν έχει παρέλθει ήδη αρκετός χρόνος από ένα εύλογο χρονικό διάστημα πέραν του ελαχίστου της τριετίας που προβλέπει ο νόμος, θα πρέπει με την έγκριση του καθηγητή τους να υποβάλουν αίτηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της διατριβής τους αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους νομιμοποιείται η έγκριση παράτασης.
 • Διατριβές για τις οποίες έχει ήδη παρέλθει και η εξαετία, μπορούν κατ’ εξαίρεση να λάβουν μετά από αίτησή τους παράταση έως 3 ακόμη εξάμηνα από την υποβολή της αίτησης, ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει παρέλθει από την εξαετία. Εάν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση έως τον Ιούνιο του παρόντος έτους (2011) παύει να ισχύει το δικαίωμα συνέχισης της διατριβής.
 • Όλοι ανεξαιρέτως οι ήδη τελούντες υπό την ιδιότητα του υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να υποβάλουν έκθεση προόδου μέχρι τον Ιούνιο του 2011 και ακολούθως να την υποβάλλουν και αυτοί τακτικά κάθε έτος, εντασσόμενοι πλήρως στον παρόντα κανονισμό (ο οποίος τους γνωστοποιείται και τον οποίον αποδέχονται ενυπογράφως). Όσοι δεν ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή, διαγράφονται από την ΓΣΕΣ του Τμήματος.

 

Τρέχουσες (μεταβατικές) Ρυθμίσεις – Β

Για «ανενεργούς» υποψήφιους διδάκτορες

Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εκκαθάρισης του καταλόγου των υποψηφίων διδακτόρων από πρόσωπα που, παρόλο που φέρουν την ιδιότητα αυτή, ουσιαστικά παραμένουν ανενεργά για πολλά χρόνια, δεν διατηρούν επαφή με τον επιβλέποντα ερευνητή ούτε με τα λοιπά μέλη της τριμελούς επιτροπής και δεν παρουσιάζουν έργο, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών αποφασίζει να ακολουθήσει μια ταχύρρυθμη διαδικασία κατά την οποία θα πιστοποιηθεί ποιοι από τους υποψηφίους προχωρούν στην διαδικασία της έρευνας και της σύνταξης της διατριβής, και οι υπόλοιποι θα διαγραφούν από τον κατάλογο, απελευθερώνοντας και τα θέματα που δεσμεύουν.

Προς το σκοπό αυτό αποφασίστηκε η εξής διαδικασία:

Τα μέλη ΔΕΠ που έχουν υπό την επίβλεψή τους διδακτορικές διατριβές πρότεινα ο καθένας κατάλογο υποψηφίων διδακτόρων υπό την εποπτεία τους, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει την πρώτη τριετία από την αποδοχή τους, και οι οποίοι δεν είχαν τακτική επαφή μαζί τους τουλάχιστον για τα δύο τελευταία χρόνια, και για τους οποίους δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ομαλή διεξαγωγή της έρευνας. Τα ονόματα αυτά επικυρώθηκαν από τη ΓΣΕΣ της 26 Ιανουαρίου 2011. Στην ίδια γενική Συνέλευση συζητήθηκε και κυρώθηκε και ο παρών νέος κανονισμός διδακτορικών διατριβών.

Οι εν λόγω υποψήφιοι διδάκτορες ενημερώνονται εγγράφως με συστημένη επιστολή από τον Πρόεδρο του Τμήματος ότι η ιδιότητά τους βρίσκεται «υπό αίρεση». Ταυτοχρόνως ενημερώνονται για τον νέο Κανονισμό που θα έχει συζητηθεί και κυρωθεί από τη ΓΣ. Για τον τελευταίο δηλώνουν ενυπογράφως ότι τους γνωστοποιήθηκε, ότι τον αποδέχονται και ότι δεσμεύονται να τηρήσουν στο εξής όλες τις διατάξεις του.

Με την ίδια επιστολή καλούνται να δηλώσουν αν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στον κανονισμό. Αν δηλώσουν ότι δεν ενδιαφέρονται, διαγράφονται από τον κατάλογο.

Όσοι δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται, ενημερώνονται για την υποχρέωσή τους να επανενεργοποιήσουν τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής τους μέσα στην περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2011 και να υποβάλουν εμπεριστατωμένη έκθεση προόδου σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Τριμελούς Επιτροπής μέχρι τον Ιούνιο του 2011.

Αν παραλείψουν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, διαγράφονται από την ΓΣΕΣ του Τμήματος. Η διαγραφή μπορεί να ανασταλεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (το πολύ για ένα εξάμηνο, δηλ. μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011) με απόφαση της ΓΣΕΣ, αν ο υποψήφιος τεκμηριώσει σοβαρό λόγο, και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Τριμελούς Επιτροπής.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για τους υποψηφίους που έχουν ήδη κλείσει το ελάχιστο όριο της 3ετίας και κατά μείζονα λόγο για εκείνους που έχουν ήδη υπερβεί το μέγιστο όριο της 6ετίας που προβλέπει ο νόμος. Οι τελευταίοι, σε περίπτωση που δηλώσουν ότι συνεχίζουν και υποβάλουν κανονικά έκθεση προόδου, πρέπει ταυτόχρονα να υποβάλουν και αίτηση παράτασης του χρόνου εκπόνησης, που στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη μετά τον Ιούνιο του 2011, δηλαδή το μέγιστο μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Εάν παρέλθει και αυτή η παράταση, διαγράφονται χωρίς άλλη διαδικασία και ενημερώνονται εγγράφως από τον Πρόεδρο.

Ορίζεται ειδική επιτροπή που θα επιβλέπει την τήρηση αυτής της διαδικασίας και την κατάθεση των εκθέσεων προόδου (δηλ. μέχρι τον Ιούνιο του 2011), αποτελούμενη από τους κκ. Παπαθανασίου, Χαψούλα και Χρυσοστόμου.

 

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2011