Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακά στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (Παν/μια και ΤΕΙ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3685/2008 έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Τα Πανεπιστήμια έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ.).

Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Παν/μιου Αθηνών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα και οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική.

Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  • Γενικό βαθμό πτυχίου
  • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το Π.Μ.Σ.
  • Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο
  • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται για την επιλογή.

(Πηγή: www.uoa.gr)

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα:

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές Αναλύσεις και Εφαρμογές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών:

Μουσικολογία

Νέες προκηρύξεις για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα

Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές Αναλύσεις και Εφαρμογές

Μουσικολογία

Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής