Αρχική σελίδα » Έρευνα

Ερευνητικές τάσεις

Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Μουσικών Σπουδών δραστηριοποιείται σε ποικίλες ερευνητικές περιοχές και σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Η διεπιστημονικότητα στην οποία στηρίζεται το Τμήμα έχει ως στόχο την προαγωγή ενός ευρύ και συμπαγούς τρόπου σκέψης στο επιστημονικό πλαίσιο των μουσικών σπουδών. Τα πεδία που αναπτύσσει το Τμήμα μας είναι η ιστορική και συστηματική μουσικολογία, η εθνομουσικολογία και πολιτισμική ανθρωπολογία, η μουσική τεχνολογία και πληροφορική, η μουσική παιδαγωγική και ψυχολογία και η Βυζαντινή μουσικολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη σύνδεση των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών ΔΕΠ με τη διδασκαλία, ούτως ώστε οι απόφοιτοί μας να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα και τις μεθοδολογίες των επιμέρους πεδίων και να αναπτύξουν κριτική σκέψη και διανοητική ευελιξία, εφόδια απαραίτητα στην μελλοντική επαγγελματική τους απασχόληση στο χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης, της διοίκησης, της μουσικής.

Η συνύπαρξη διαφόρων επιστημονικών πεδίων και επιστημολογικών τάσεων στο Τμήμα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μουσικών σπουδών, σύγχρονων και διεθνών προδιαγραφών. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει ευρύ επιστημονικό ορίζοντα και κριτικό, διεπιστημονικό προσανατολισμό. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλλιεργούν την επιστημονική σκέψη και πρακτική μαθαίνοντας τη σημασία της μουσικής γνώσης σε συνάρτηση με τα γνωστικά συστήματα στα οποία εντάσσεται η γνώση της μουσικής. Για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν την ελληνική μουσική στο σύνολο της ιστορικής της έκφρασης ως αρχαία, βυζαντινή (εκκλησιαστική και κοσμική), δημοτική και λαϊκή παραδοσιακή, την ευρωπαϊκή, την ηλεκτροακουστική κ.α., σε ευρύ και κριτικό επιστημονικό πλαίσιο.